(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

Frikendelse af Direktør Xxxxxx Xxxxxxx og Direktør Yyyyy Yyyyyy fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S.

 


 

Småskrifter for

møntsamlere

juli 2016

… en god historie fra Grelber

1. serie

Dom: 3 x frikendelse

konsekvens for hele auktionsbranchens aktører

.

Strafferetssag / kunst / Rodin-skulptur. [navneforbud(*) genindført]

To topprofessionelle auktionshus-parter overfor hinanden i et kompliceret, men lovligt(*) spil om ’hvem snyder hvem’(**)

tilsat elementer af pinlig inkompetence hos højsalæropkræven­de auktionshus-eksperter.

Hele auktionsbranchens ganske normale forretningsværemåder sat til retslig prøvelse og domsafgørelse – og frikendt(*).

 

Højbetalte auktionshus-eksperter fra hele 3 auktionshuse alle på lidet flatterende måder indfedtet: Sotheby’s (1994), Christie’s (1996-2013), Bruun Rasmussen (2012-2016).

Topledelsen hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner (ABR) frikendt(*) for stats­ad­vo­ka­tens påstand om forsøg på groft bedrageri mod auktionshuset Christie’s ved indlevering af en ’falsk’ skulptur. To tidligere ABR-direktører, Yyyyy Yyyyyyy, adm.-afd., og Xxxxxx Xxxxxxx, frimærke/mønt-afd., undgår(*) de krævede 3 år i fængsel. Dommen er anket(*).

A, anonym direktør fra Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Kommissionskøber i 1996.

Frikendt(*) 04.07.2016.

Rodin’s skulptur ’Grubleren’ solgt som ægte af Christie’s i 1996 for USD 266.500 end­da tilsat en falsk og opdigtet prove­ni­ens. Erklæret ’falsk’ i 2012 af Rodin Komiteen. Indleveret til Christie’s igen i 2013 af C.

INFO: Der er 50-60 'ægte' eksemplarer på 37 cm.

Reportagefotograf: Preben Juul Madsen, Kunstnyt.dk ©

 

B, anonym direktør fra Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Rådgiver ved indlevering i 2013.

Frikendt(*) 04.07.2016.

C fortiede ved sin indlevering til Christie’s i 2013, at Rodin Komiteen i 2012 havde erklæret skulpturen ’falsk’. Dommen lægger til grund, at det udtrykkeligt og skriftligt 09.2013 blev aftalt mel­lem Christie’s og den ligeledes frikendte(*) rigmand C, nuværende ejer af sagens ”Grubler”-skulptur, at Christie’s som allerførste skridt skulle.

få skulpturen auten­ci­tets­[ægtheds]-vurderet hos Rodin Ko­mi­te­en i Paris.

 

 

Dommeren nævnte 04.07.2016, at Christie’s i en erklæring af 07.05.2015 til New Sco­tland Yard havde oplyst, at Christie’s [ikke føler sig bedraget og] ikke har ind­gi­vet politianmeldelse i an­led­ning af modtagelsen af skulpturen i London i 2013, og Christie’s betragter sig ik­ke som nogen del af denne retssag rejst af den dan­ske an­kla­gemyndighed.

 

Dommeren henviste også til frikendte(*) C’s udtalelser fra grund­lovsforhøret 13.­01.­2015 om, at Christie’s som følge af frikendte(*) C’s vur­de­rings­indlevering i 2013

 

enten (1) igen i 2013 måtte erklære sagens ”Grubler”-skulptur for ægte, som

Christie’s havde gjort ved Christie’s auktionssalg 14.11.1996 i New York

(hvilket ville være i modstrid med Rodin-komitéens ’falskneri’-erklæring fra 2012)

 

Møntsamler Peer Lorentzen; (1927-2003) køber af ’Grub­le­ren’. Snydt af Christie’s i 1996.

 

eller (2) i 2013 måtte erklære sagens ”Grubler”-skulptur for ’falsk’ (hvilket ville være i modstrid med, at Christie’s i 1996 havde erklæret sagens ”Grubler”-skulptur for ægte ved Christie’s auktionssalg til kommissions­kø­be­ren Xxxxxx Xxxxxxx for hammerpris USD 240.000 + salær US 26.500 = DKK 1.540.236, dagens middelkurs 577,95). I begge tilfælde (1) eller (2) ville Christie’s stå skidt.

MEM note: Det var en del af ’lotto-kuponen’ for de 3 frikendte(*), om Christie’s ud af de to onder valgte (1) eller (2).

 

Dommeren gav forsvaret ubetinget ret i et af sagens helt centrale kernepunkter nemlig betydningen af ordet ’consign’. Efter involvering af hele 3 autoriserede translatører var det i retsprocessen fastslået, at ordet ’consign’ (også) kunne betyde ’at indlevere’ (til nærmere undersøgelse/vurdering) uden nødvendigvis at medføre en salgssituation, hvor anklagerens påstand omvendt var, at ordet ’consign’ betød, at de 3 anklagede så helt automatisk også havde haft til hensigt ’at sælge’ skulpturen (til en naiv, dum og u-vidende ny køber) (og sælge vel at mærke helt automatisk som ”ægte” uden at ville oplyse til den nye dumme og u-vidende køber, at skulpturen i 2012 var erklæret som ’falsk’/’uautoriseret reproduktion’ [:hvilket ville være bedrageri] ).

 

Dommeren lægger til grund på basis af de i retssagen fremkomne informationer, at de 3 frifundnes bevidste undladelse overfor Christie’s i 2013 at informere om ’falskneri’-erklæringen af 2012 fra Rodin-komitéen under de foreliggende omstændigheder ikke var retstridig.

MEM note: Informationsundladelsen var foretaget overfor en professionel markedsaktør, [”afgørende betydning”] auktionshuset Christie’s, som endda selv i 1996 havde solgt det nøjagtigt selvsamme eksemplar af ”Grubler”-skulpturen.

 

Dommeren gjorde dog også tydeligt opmærksom på, at omvendt ville såden en bevidst informationsundladelse foretaget overfor en ikke-professionel markedsaktør eksempelvis en privatperson være retsstridig [:bedrageri].

MEM note: Det er gængs retspraksis, at professionelle markedsaktører grundet deres proklamerede professionalisme altid ’burde vide’ bedre / være klogere / end ikke-professionelle markedsaktører, hvilket er standard domsgrundlag i Retten, når proklamerede professionelle idømmes straf for dette eller hint. Eksempelvis straf omkring plagiering eller vildledning eller skyldnersvig. Du ’burde’ vide bedre !

 

De 3 tiltalte blev frifundet(*) i samtlige anklageskriftets påstande, og dermed afvistes anklagemyndighedens krav om ca. 3 års fængselsstraf samt fratagelse af retten til erhvervsmæssig handel med brugte genstande.

Den frifundne(*) nuværende ejer, C, af sagens ”Grubler”-skulptur skal indenfor 3 måneder lade denne tydeligt mærke som ’reproduktion’ – i modsat fald konfiskeres skulpturen af myndighederne.

 

Retssagen har kostet statskassen flere millioner af Dine skattekroner for ingenting

 

De 3 frikendte(*) skal ikke(*) betale en krone af sagens advokatomkostninger. Advokat Sigersted oplyste på fore­spørgsel fra MEM, at da alle de 3 advokater var beskikkede, betaler Statskassen alle advokaternes lønkroner.

Desværre er Statens dikterede advokattime-takster dog væsentligt lavere end, hvad advokaterne normalt synes, det er rimeligt at opkræve hos sædvanlige klienter, så de 3 advokater kan i denne sag knap få smør på brødet. J

Sammenlagt får de 3 advokater kun betalt i alt DKK 411.950 + moms 102.987,50 = DKK 514.937,50. En 4. advokat i sagens start fik DKK 18.700 + moms = DKK 23.375. Anklager, politifolk og domsfolk skal også lønnes.

Det er MEMs personlige opfattelse, at alle de 3 advokater hver især gjorde et virkeligt godt stykke arbejde for deres 3 frifundne(*) klienter. Advokater var Anders Nemeth, Henrik Høpner og Frantz Sigersted-Rasmussen.

Der bliver næppe betaling af betydning til de 3 frikendte(*) for anvendt privat arbejdstid eller psykisk belastning eller oprejsning for dårlig presseomtale og udhængning m.m.

Der henvises i øvrigt til Grelbers Forlags tidligere udsendte mails fra / Dag 2+3 / Dag 4+5 / Dag 6+7 / Dag 8 / Dag 9 / i Køben­havns Byret med pressens hidtidige omtaler.

 

Grelbers Forlag har fået oplyst, at de 3 frikendtes(*) næste skridt i affæren bliver, at auktionshuset Christie’s og dets inkompetente auktionseksperter vil blive bedt om kompensation/erstatning for Christie’s auktionssalg 1996.

Christie’s har simpelthen bare beholdt ’alle millionerne’ uden af egen drift at foretage frivillig tilbagebetaling til trods for, at Christie’s senest år 2013 er blevet klar over, at Christie’s i 1996 har solgt en ’falsk’ skulptur som ægte krydret med en falsk og opdigtet proveniens til ægthedsskabelsesformål [= svindel] for at gøre salget nemmere til den u-vidende køber.

 

Endnu et auktionshus som en ægte ’skurk’ !

 

Med mange venlige hilsener

MEM, Copyright (auktionskatalogforfatter) (Ejer af Grelbers Forlag) (tilhører i retslokalet på samtlige retsdage)  http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm 

 


 (*) NOTE Efter udarbejdelsen af artiklen blev det fredag den 15.07.2016 meddelt, at Anklagemyndigheden anker dommen.

Grelbers Forlags artikel var da allerede lagt på web – og dermed offentliggjort – og derfor ikke omfattet af navneforbuddet.

Af ren kulance spurgtes de 3 frifundne om accept, og de 2 foretrak at optræde uden navns nævnelse hos Grelbers Forlag.

(**) NOTE: Ved enhver auktionshandel er der en køber og en sælger. Det er en del af spillet, at der stort set altid vil være én af parterne, som økonomisk taber, og én af parterne, som økonomisk vinder. Altså et scenarie af ’hvem snyder hvem’ uden, at dette hverken er ’umoralsk’ endsige ulovligt. That’s just how the game is.


 

 

SAGEN KORT 1994-2016

 

1) Det verdenskendte auktionshus Sotheby’s sælger sagens ”Grubler”-skulptur som ’ægte’ på en offentlig auk­ti­on i 1994. Efter deres tillidsvækkende research markedsfører de højsalæropkrævende eksperter hos So­the­by’s skulpturen med en falsk og opdigtet proveniens. Den falske proveniens betyder, at skulpturen bliver gjort ’ægte’.

 

­2) Allerede 2 år efter i 1996 sælger det ligeså verdenskendte auktionshus Christie’s sagens ”Grubler”-skulptur på en ny offentlig auktion i New York. De ligeså højsalæropkrævende eksperter hos Christie’s finder ved deres om­hyg­ge­lige og grundige research ud af, at proveniensen for skulpturen er den samme falske og opdigtede pro­ve­ni­ens, som Sotheby’s i 1994 markedsførte skulpturen med. Endnu en gang betyder denne falske prove­ni­ens, at skulp­tu­ren bliver gjort ’ægte’. Christie’s sælger skulpturen for USD 266.500 / for DKK 1.540.236 til den u-vi­den­de kø­ber, den danske, daværende frimærkeauktionshusejer Xxxxxx Xxxxxxx. Han var kom­mis­si­ons­kø­ber for mønt- og frimærke­samleren, Peer Lorentzen. Den endelige køber og nye ejer, Lorentzen, er ligeså u-viden­de som Xxxxxxx.

 

3) Peer Lorentzen dør i 2003 og sagens ”Grubler”-skulptur ender efter flere arveforløb i en dansk kvindes ejer­skab. Denne vil gerne sælge skulpturen og i juni 2012 bliver den igen via Xxxxxx Xxxxxxxs mellemkomst ind­le­ve­ret til salg hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S. Bruun Rasmussen havde i 2011 overtaget Xxxxxx Xxxxxxxs eget auktionshus og ansat Xxxxxxx som direktør.

 

4) Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S indhenter en ekspertudtalelse hos Rodin Komiteen i Paris, som i september og oktober 2012 for gebyr EUR 750 erklærer, at sagens ”Grubler”-skulptur er ’falsk’ / ’u-autoriseret reproduktion’, men dog udført i en af de originale støbeforme. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S afviser derfor at sælge skulp­tu­ren og leverer den 2012 tilbage til kvinden.

 

5) Rigmanden C introduceres via Xxxxxx Xxxxxxx til kvinden, og det ender med, at kvinden marts 2013 sælger den nu ’falske’ skulptur for 200.000 kr. til C.

 

6) Efter rådgivningshjælp fra både Xxxxxx Xxxxxxx og Yyyyy Yyyyyyy beslutter C, at tage skulpturen tilbage til auktionshuset Christie’s, hvor han i november 2013 i London indleverer den til en ny undersøgelse / vur­de­ring. Efter Xxxxxxxs og Yyyyyyys rådgivning har C ved sin indlevering bevidst valgt at fortie overfor Chri­stie’s, at Rodin-Komiteen i 2012 har erklæret skulpturen ’falsk’. Retsafhøringerne klarlagde, at denne bevidste forti­el­se skyldtes flere grunde. Blandt andet, at man ikke ville påvirke Christie’s (nye) 2013-undersøgelse og vurdering af skulpturen, samt ”at Christie’s havde begået en fejl i 1996, og at Christie’s [selv] skulle komme ud af busken” [og indrømme fejlen og ’frivilligt’ betale for fejlen.] Forsvarsadvokat Høpner sammenlignede med den situation, hvor en bilejer hos et autoværksted vil indhente et prisvurderingstilbud på hvilke fejl og mangler ens bil har og til hvilken pris autoværkstedet vil reparere bilen, da oplyser man sædvanligvis intet om den vurdering af fejl og det pris­til­bud, som man allerede har indhentet hos et andet autoværksted.

MEM note: Det er ganske normal branchekutyme at indleverere/sælgere/købere intetsomhelst oplyser af deres egen ’viden’ om­­kring de objekter, som de henvender sig om til de betalte eksperter hos auktionshusene. Den som holder sin ’viden’ for sig selv og ikke bare ’brald­rer’ ud med den til højre og venstre, har derved ganske ofte bedre ’viden’ end de øvrige markeds­del­ta­ge­re og kan derved slå markedet. Den, som vinder det sjove spil ’hvem snyder hvem’, tjener pengene. ’Viden’ er (mange) penge værd. Naturligvis skal man være omhyggelig med ikke at overskride den nogengange fine grænseovergang til ’svindel’ / ’bedrageri’.

 

Christie’s får i november 2013 i London besøg af Rodin-Komiteen’s sagkyndige Jerome Le Blay, som også har en akademisk grad i jura. For anden gang erklærer Le Blay den som ’falsk’ / ’u-autoriseret reproduktion’. Christie’s returnerer skulpturen. År 2014 går med advokatskrivelser omkring erstatning bl.a. fra advokat Anders Hansen.

 

7) Det danske Politi arresterer 13. januar 2015 de 3 personer Xxxxxxx, Yyyyyyy og C med anklage om forsøg på bedrageri over­for Christie’s. Dommeren ved det 11 timer lange grundlovs­for­hør løslader alle 3 med konklusionen, at der ikke er grundlag for en sigtelse.

 

8) Selvom de 3 blev løsladt fortsatte Politiet uanfægtet efter­forsk­ningen, og mener at have så vægtigt, nyt bevismateriale, at den danske an­kla­ge­myn­dig­hed i december 2015 rejser tiltale. Retssagen kører over 8 retsdage fra 24.05.2016 til den 04.07.2016, hvor dom­me­ren sammen med 2 doms­mænd frifinder(*) de 3 anklagede. Af avi­ser­ne (nogle gange over­fla­diske) er det stort set kun et dag­­blad, som be­hand­ler rets­sa­gen i sine spalter under rets­for­løbet. Dette sker til gen­gæld i stort op­sat­te artikler, hvor de senere fri­kendte(*) an­kla­gede ’hæn­ges ud’ bl.a. på forsiden. Af fag­pres­sen har kun Danmarks førende net­medie for kunst, Kunstnyt.dk, behandlet sagen, mens den løb.

 

9) Den 15.07.2016 anker anklagemyndigheden Byrettens dom til Østre Landsret. Vicestatsadvokat Anders Riisager oplyser til Po­li­ti­ken 18.07.2016: "Sa­gen kan ge­ne­relt have betydning for be­folk­ningens tillid til auktionshuse og auk­ti­ons­mil­jøet. Derfor mener vi, det er vigtigt, at landsretten får mu­lig­hed for at vur­de­re sagen.

  

Uanset resultat af den endelige dom, vil dommen have betydning for auktionsbranchen som helhed.

En repræsentant fra pressen, Sandra Brovall, uden for Retten på dagen for domsafsigelsen 04.07.2016. Nærmere behandling af pressen i opfølgnings­artikel fra Grelbers Forlag.

Reportagefotograf: Preben Juul Madsen, Kunstnyt.dk ©


 

Forsvarsadvokater procederer, at hele sagens oprettelse kun skyldes anklagerens / Politiets manglende branchekendskab til auktionsverdenen

 

Advokat Anders Nemeth (på vegne sin klient Xxxxxx Xxxxxxx) mente under sin procedure 20.06.2016, at anklageren / Politiet / grundet manglende auktionsbranchekendskab havde gerådet sig ud i en lang række af misforståelser, hvilken sum af misforståelser så igen havde afstedkommet hele retssagen, der var startet på foranledning af Politiet / statsadvokaten / selv.

 

Forsvarsadvokat Frantz Sigersted-Rasmussen (på vegne navnebeskyttet klient C) fremhævede i sin procedure 21.06.2016 flere gange, at anklageren intet steds i det af Politiet fremskaffede omfattende doku­men­ta­ti­ons­ma­te­ri­a­le havde kunnet udpege ”en rygende pistol”, men tværtom ifølge Sigersted havde fejltolket stort set alle beviser. Advokat Sigersted havde til dagens lejlighed på Glyptoteket for 1.599 kr. indkøbt en 36 cm. ”Grubler”-kopi http://www.glyptoteket.dk/butik/grubleren-stor, som blev fremvist for Retten. Kopistatuen fra Glyptoteket lignede til forveksling sagens ”Grubler”-skulptur, og Sigersted krævede afvisning af anklagerens påstand om konfiskation til destruktion af sagens ”Grubler”-skulptur.


 

Forsvarsadvokat procederer, at Fa. Bruun Rasmussen uden tvivl har krænket reglerne om medarbejdernes brevhemmelighed og telefonhemmelighed

 

Advokat Henrik Høpner (på vegne sin klient Yyyyy Yyyyyyy) fremhævede 20.06.2016 under sin procedure og harcelerede over, at Fa. Bruun Rasmussens bestyrelsesmedlem (næstformand), Advokat Jens Zilstorff, og Fa. ABR’s Administrerende Direktør, Jakob Dupont, i modsætning til Politiet ikke havde lovlig ret til at åbne og læse de ABR-ansattes mails og undersøge de ABR-ansattes telefonsamtaler, hvorfor brevhemmeligheden og telefon­hemme­lig­heden ifølge Høpner uden tvivl var blevet krænket af det fornemme og højst moralske auktionshus. Disse uret­mæs­sige forhold bør således tages op af ABRs medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.  http://www.bruun-rasmussen.dk/vfs/articles/1.1/about/organisation/management.html

 

Auktionshusets adm. direktør fortæller selv 20.06.2016 om ABRs høje etiske nor­mer:

http://politiken.dk/kultur/ECE3262768/bruun-rasmussen-det-er-imod-al-etik-og-moral/

Læs ledelseseksperter om Fa. Bruun Rasmussens virksomhedskultur 20.06.2016:

http://politiken.dk/kultur/kultur_top/premium/ECE3263269/den-falske-grubler-belaster-danmarks-stoerste-auktionshus/


 

Her er et relevant spørgsmål, som alle journalisterne fra Politiken, Ritzau, Kunstnyt.dk, B.T., Ekstrabladet, Weekendavisen, TV2 og DR med fordel kan stille til Direktør Jesper Bruun Rasmussen:

Du, Jesper, når Fa. ABR’s to anklagede daværende direktører ville og vil forlange at et andet auktionshus, Christie’s, betaler million-erstatning for sin inkompetence,

har Fa. ABR så selv husket frivilligt og på eget initiativ at udbetale kompensationer, når (1) uvidenheden hos Fa. ABR og (2) medarbejdernes manglende faglitteratur-ind­køb har kostet arvingerne og sælgerne og køberne hos Fa. ABR økonomiske tab ?”

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/Bruun-Rasmussen-topchefer-frifundet-for-bedrageri-med-Rodin-skulptur-Grubleren-1.htm

Foto: En anonym direktør fra Fa Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S og Ejeren af Grelbers Forlag

udenfor Københavns Byret efter domsafsigelsen mandag den 04.07.2016.

Reportagefotograf: Preben Juul Madsen, Kunstnyt.dk ©

Kunstnyt.dk har skrevet forskellige artikler under retssagen – med reportagefotografier af deltagende og tilstedeværende: http://kunstnyt.dk/rodin-sagenslut.html og http://kunstnyt.dk/rodin-dommen.html   

Om MEMs møde med Politiken’s Sandra Brovall, læs her: http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#PolitikenBrovall

 


Investeringskonklusion: Dette var en rigtig dårlig investering for Peer Lorentzen i en Rodin kunst skulptur

 

Er du møntinvestor ?

Er møntinvestering bedre end kunstinvestering og obligationsinvestering ?

Har du din egen økonomiske interesse omkring prisudvikling på dansk-norsk-svenske mønter og pengesedler i de seneste årtier ?

B.T.: "Har du en kærlighed til vin, gamle biler, mønter eller andre antikviteter? Så kan din hobby blive til en god forretning. Se hvad, der er flest penge i, og hvordan du bedst investerer dine penge, så du kan tjene en formue."

 

Læs flere analyse artikler om mønt investeringsresultater og prisudvikling her:

x) Artikel indeks http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10)

x) Grelbers Forlag 1999 http://grelbersforlag.dk/info/Moentinvestering199910ThomasHoeilandAuktionerB.htm Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

x) Jyllands-Posten 06.09.2013: "Da samlerne blev investorer. Mønter: Frimærkesamlere er et truet folkefærd, men møntsamlerne trives i bedste velgående - nu er de blot mere investorer end samlere" Pris: 99 kr. pr. måned.

14) Grelbers Forlag august 2014: Prisudvikling på dansk-norske mønter i de seneste årtier (1990-2014) - del 1: gevinst Pris: styksalg 10 kr. pr. artikel.

x) Dagbladet B.T. juli 2015: http://www.b.dk/job-og-penge/det-er-der-penge-i-tjen-en-formue-paa-din-hobby Pris: styksalg 15 kr. pr. artikel.

 

 

Strategiforslag: vælg mønteksemplarer som viser sig at ligge i gevinst-gruppen.

Datakilder: diverse årgange 1994-2000 af database-årbøgerne ”Database over auk­sjonsutbud av danske mynter” og ”Database over auksjonsutbud av norske mynter”. Læs også artiklen: Databaser konstrueret af MEM

 

Hvis du selv vil lave prisudviklingstabeller over andre mønter - inden du investerer dine penge i tabsgivende møntkøb - så skal du købe database-årbøgerne på dette weblink: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm 

 

NOTE: Du kan eksempelvis også engagere Kjetil Kvist, Gunnar Thesen, JSJ eller Poul-Hen­ning Knudsen til at lave dig en data-analyse.

 

Anden artikel: http://numisbooks.dk/info/PrisudviklingPaaDanskNorskeMoenter1990-2014.htm  

 


 

i Berlingske Tidende den 30.10.2020 anklages

Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen for at snyde u-vidende arvinger

 

Læs historien her: https://www.berlingske.dk/business/skandalesag-rammer-haederkronet-auktionshus-beskyldninger-om-bedrageri

   https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/auktionarius-i-kunstkrig/8346999

 

3 bestyrelsesmedlemmer forlader samtidigt Fa. ABR i dec. 2020

Hvad ved de 3 bestyrelsesmedlemmer, som kunstbranchen (kunstkøbere/kunstsælgere) IKKE véd ?

Hvad holder Fa. ABR hemmeligt for alle markedsdeltagerne ?

 

SE & HØR 19.01.2021: Jesper Bruun Rasmussen arresteret af politiet og frosset ud af dronningen

 

https://www.seoghoer.dk/kendte/arresteret-af-politiet-og-frosset-ud-af-dronningen-ramt-af-hammeren

"Bag auktionshuset Bruun-Rasmussens pæne facade, som tv-seerne er blevet præsenteret for, gemmer sig en kæmpe skandale."

At jorden brænder under auktionshuset, gik i december [2020] op for Bruun Rasmussen Kunstauktioners bestyrelse.

Formanden Tommy Pedersen, næstformanden Kirsten Smedegaard Andersen og bestyrelsesmedlemmet Peter Normann,

valgte efter godt et halvt år på deres poster at forlade skuden i Bredgade i København.”

 

https://www.mynewsdesk.com/dk/bruun-rasmussen-kunstauktioner/pressreleases/ny-bestyrelse-i-bruun-rasmussen-kunstauktioner-a-slash-s-og-bruun-rasmussen-holding-a-slash-s-3003016

https://www.magasinet-indretning.dk/tommy-pedersen-er-ny-bestyrelsesformand-i-bruun-rasmussen-kunstauktioner/

https://bruun-rasmussen.dk/m/about/management

https://lasso.dk/firmaer/25472020/bestyrelsesmedlemmer-trder-ud-af-bruun-rasmussen-kunstauktioner-as-bestyrelse/Mi4xOHxDVlItMS0yNTQ3MjAyMHwxNC4xMi4yMDIwfGJvYXJkfExFQVZJTkd8QmVzdHlyZWxzZXNtZWRsZW18NDAwMDMxOTc0OA==

 

Sagen med auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen er også omtalt hos Grelbers Forlag:

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Hvad-kigger-den-kloge-saelger-paa-inden-han-vaelger-et-auktionshus-at-saelge-hos

 

 

http://www.numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Auktionshusets-moralske-og-etiske-ansvar

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhedB.htm#Fa-Bruun-Rasmussens-eksperter-foretager-i-2018-samme-vildledende-udbud-som-professionel-fik-faengselsstraf-for-i-2004

 

 

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

 


 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-20-aars-plagieringer-udfoert-af-Poul-Henning-Knudsen

Afskriveren - del 12.

 

31.12.2015 Nytårsextra - BONUS HISTORIE

til alle de mange 100vis af nye journalistlæsere

.

En lang stribe plagieringer i mere end 20 år

trykt af Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S

 

I det meste af december måned 2015 har stort set hele den danske journaliststand været voldsomt optaget af

3 journalist­skandalesager angående plagieringer, opdigtninger m.m.

udført af journalisterne Annegrethe Rasmussen, Michael Qureshi og Søren K. Villemoes.

http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE8327237/Redaktør-på-Weekendavisen-efter-nyt-plagiat-Jeg-skammer-mig-dybt-og-inderligt/ 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/plagiat-journalistik 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/fyret-tre-gange-nu-er-hun-igen-igen-beskyldt-for-plagiat/5881149#eb_fullBody

.

   

Auktionshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S i København, kendt fra TV-dokumentarserien ”Auk­ti­onshuset” på DR1, benytter sig også gerne af plagieringsmetoden. Det er jo så dejligt nemt – og herligt billigt.

Se http://www.dr.dk/search/Result?query=auktionshuset og http://grelbersforlag.dk/info/unikummestdel36.htm  

 

Artikel 1.

 

[Artikel 1] Ovenfor ses en fagartikel lot 18 der for mange, mange, mange måner siden blev researchet, udarbejdet,

forfattet og offentliggjort med navngivet copyrightmarkering af freelancemøntspecialisten MEM.

..

.

Artikel 2.

 

[Artikel 2] Nedenunder ses så et par uddrag fra Fa. Bruun Ras­mus­sens møntauktionskataloger med nr. 572 bl.a. lot 672, hvor administrationschefen for Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S, Poul-Henning Knudsen, 12 måneder senere i kommerciel for­bindelse og uden indhentet tilladelse afskriver MEMs fine fag­arti­kel, dog lige med undtagelse af forfatternavnet, som Poul-Henning Knud­sen og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S synes ser grimt ud og derfor sletter.

 

Til gengæld påtager den Bruun Rasmussen ansatte møntmed­ar­bej­der Poul-Henning Knudsen sig gerne den tunge forfatterære i foror­det og litteraturlisten til firmaets auktionskatalog 572. Poul-Henning tager også glad imod salæret. Med gul farve er markeret de ord, som går igen både i [artikel 1] og i [artikel 2].

 

Auktionshuset forlangte sig betalt salær ca. DKK 6.000 for sit mar­keds­føringsarbejde omkring den solgte mønt i tilfælde 2.

Hvilken beløbsandel af disse ca. 6.000 salærkroner gætter Læseren på, at auktionshuset i tilfælde 2 har betalt videre til den virkelige artikel­for­fat­ter, MEM ?

 

Her er tre spørgsmål, som alle journalisterne fra TV2, DR, Politiken, B.T., Ekstrabladet og Weekendavisen med fordel kan stille til Direk­tør Jesper Bruun Rasmussen:

Du, Jesper, hvordan kan det være, at dit fornemme auktionsfirma i Bred­gade endnu ikke har fået af­slut­tet alle de mange plagierings­sa­ger udført af din egen admini­strati­ons­chef, Poul-Henning Knud­sen ?

Er det indenfor auktionshusets etiske regelsæt, at have plagierende medarbejdere ?”

”Er det indenfor auktionshusets etiske regelsæt, at have hæleridømte medarbejdere ?”  [MEM 53.992] og [MEM 59.048-1]

 

Poul-Henning Knudsen var i 2011 med til at indgå den uredelige millionhandel, hvor LEB mønter blev overtaget af Staten

 

Spørgsmål: Mener læseren, at Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S har bevist at have tilstrækkelig faglig kompetence til at blive betroet eksempelvis salget af

L.E. Bruuns legendariske samling i år 2023 ?

 

For de interesserede er her et større antal uddybende websider om afskriveren, plagiatøren og auktionssvindleren Poul-Henning Knudsen,

den fhv. administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S og Finanschef hos Mærsk Olie & Gas: http://numisbooks.dk/info/afskriveren.htm

 

Her er et fjerde relevant spørgsmål, som alle journalisterne fra Politiken, Ritzau, Kunstnyt.dk, B.T., Ekstrabladet, Weekendavisen, TV2 og DR med fordel kan stille til Direktør Jesper Bruun Rasmussen:

Du, Jesper, når Fa. ABR’s to anklagede daværende direktører ville og vil forlange at et andet auktionshus, Christie’s, betaler million-erstatning for sin inkompetence,

har Fa. ABR så selv husket frivilligt og på eget initiativ at udbetale kompensationer, når (1) uvidenheden hos Fa. ABR og (2) medarbejdernes manglende faglitteratur-indkøb har kostet arvingerne og sælgerne og køberne hos Fa. ABR økonomiske tab ?”

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm

 


 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#Fagtidsskrift-fyrer-redaktoer-for-plagiater-Hvad-goer-Firma-Bruun-Rasmussen-Kunstauktioner?C

 

 

 

Når Fa. ABR og Bestyrelsen bliver klar over, at firmaets med­ar­bej­de­re kom­mer­ci­elt og uden tilladelse har udført plagieringer med mang­len­de kre­di­te­ring­er, hvilke etiske tiltag foretager ABR sig så for at rette op på disse foretagne pla­gi­e­ring­er og manglende kre­di­te­ringer ?”

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-20-aars-plagieringer-udfoert-af-Poul-Henning-Knudsen

 

 

http://numisbooks.dk/info/FaglitteraturTabPengePaaAuktionshusetsUvidenhed.htm#ABR-20-aars-plagieringer-udfoert-af-Poul-Henning-Knudsen

LEDELSESPRINCIPPER

Auktionshuset Bruun Rasmussens troværdighed og virksomhedskultur.

En virksomhed som bygger sin forretning på tillid.

 

Auktionshusets adm. direktør fortæller 20.06.2016: http://politiken.dk/kultur/ECE3262768/bruun-rasmussen-det-er-imod-al-etik-og-moral/

.

Når Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S og Bestyrelsen og øvrige ansvarlige

(a) ikke skrider ind og stopper plagiatøren og (b) ikke fyrer plagia­tø­ren og

(c) ikke genopretter plagiatørens udførte ukorrekte hand­linger, men i stedet fejer sagerne ind under gulv­tæp­pet, mi­ster firmaet sin vederhæftighed, og det bliver derved disse ansvarlige per­so­ner, som nu med deres (manglende) ageren forsømmer deres etiske og moralske pligter og overtræder firmaets værdier og påståede høje etiske nor­mer (og skal derved ifølge husets egen praksis fyres):

1) de ansvarlige, som ikke skrider ind og stopper plagiatøren, skal ifølge husets egen praksis fyres

2) de ansvarlige, som dækker over eller holder hånden over plagiatøren, skal ifølge husets egen praksis fyres

3) de ansvarlige, som ikke retter op på plagiatørens fejlagtige hand­linger, skal ifølge husets egen praksis fyres

 

Læs ledelseseksperter om Fa. Bruun Rasmussens virksomhedskultur 20.06.2016: http://politiken.dk/kultur/kultur_top/premium/ECE3263269/den-falske-grubler-belaster-danmarks-stoerste-auktionshus/

 

NOTE: Læseren og Politikens journalist bedes selv udfylde med de relevante navne.

 


 

Markant investeringsresultat for sjælden samlermønt, en 4 daler 1604, hos Fa. Thomas Høiland Auktioner A/S oktober 1999.

http://grelbersforlag.dk/info/Moentinvestering199910ThomasHoeilandAuktionerB.htm

 

 

DATAKILDER / Hvis du selv vil lave prisudviklingstabeller over andre mønter - inden du investerer dine penge i tabsgivende møntkøb - så skal du købe database-årbøgerne på dette weblink: http://numisbooks.dk/info/demodatabankSCANDcatlist.htm

Er du møntinvestor ?

Læs mere om MEMs DATABASER over auktionspriser her

 


Læs også artikelserien om Statens og Nationalmuseets forsøg på uredeligt at overtage den private ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.

 

Fonden, der administrerer værdier for 100 millionvis af kroner mønter, ligger deponeret i Statens bank, Nationalbanken, og skulle ifølge Bruuns testamente ellers sælges på offentlig auktion i 2023.

 

- o -

 

En helt anden historie berørende Bruun Rasmussen Kunstauktioner og millionsnyd.

Læs mere om L.E. Bruuns samling, og den fhv. administrationschef hos Firma Bruun Rasmussen kunstauktioner, Poul-Henning Knudsen, her:

http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

    Læs mere om L.E. Bruuns samling, og den fhv. administrationschef hos Firma Bruun Rasmussen kunstauktioner, Poul-Henning Knudsen, her:

http://grelbersforlag.dk/info/leb3.htm

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/Bruun-Rasmussen-topchefer-frifundet-for-bedrageri-med-Rodin-skulptur-Grubleren-1.htm

 

 

 

 

 


 

http://grelbersforlag.dk/info/Bruun-Rasmussen-topchefer-frifundet-for-bedrageri-med-Rodin-skulptur-Grubleren-1.htm#DOM

 

Domsteksten afsagt af Østre Landsret 01.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liste over hidtil udgivne udgaver af samt udgivelsesplan for

"Småskrifter for møntsamlere" (Sponsor-støttepris pr. styk: DKK 10) http://grelbersforlag.dk/info/abonnementMaanedensKommentar.htm  

 

1. serie:

  1) November 2013: Afskriveren fortsætter [:Poul-Henning Knudsen, fhv. Administrationschef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner]  ... del 10. Direktørerne Fornitz, Thomas Høiland og Jesper Bruun Rasmussen udgiver velvilligt IGEN plagieringer (læs her)

  2) November 2013 / extra: Nyt norsk auktionshus plagierer Salig Sømod (læs her)   ... samt: Bedrageridømt mønthandler Thomas Stausholm Jepsen er 16.02.2014 indvalgt som formand i Bestyrelsen for Skjoldgaarden Afdeling 152-0 i Holstebro, den ejendom hvor Stausholm bor. Ejendommen ejes af Lejerbo. Jepsen har franarret enlige mødre etc. 7,5 mill. kr. uden tilbagebetaling (læs her)

  5) Januar 2014: Artikel. Bestyrelsesmedlemmer for Staten [bl.a. Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen] var samtidigt på både køber og sælger siden i "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling". Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Mærsk finanschef [Poul-Henning Knudsen] har udført million-dobbeltpost. Poul-Henning Knudsen har som både køber og sælger siddet på begge sider af forhandlingsbordet og indgået millionhandel mellem Staten og 'L.E. Bruuns Samling'. Han fratrådte så 31.12.2013(?) sin bestyrelsespost i 'L.E. Bruuns Samling' (LEB). Han er endnu ikke fratrådt sin bestyrelsespost på den anden side af bordet. Poul-Henning Knudsen (PHK) har tidligere været ansat i erhvervslivet som Administrationschef i Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner og Finans­chef i Mærsk Olie & Gas. Det er endnu ikke bekræftet, at PHK også er fratrådt sine diverse bestyrelsesposter etc. i erhvervs­livet. LEBs møntsamling blev i år 2011 deponeret i Danmarks Nationalbank. PHK har i årtier også udøvet omfattende auktionssvindel og plagiering hos auktionshuse som Fa. Thomas Høiland Auktioner og Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. (læs her)

  7) Marts 2014: Artikel. "Fonden L.E. Bruuns Møntsamling" har fået ny bestyrelse   ... samt: Hele ideen bag L.E. Bruuns grandiøse testamente 1922 var, at LEBs samling i tilfælde af brand eller bomber indenfor 100 år ødelagde Nationalmuseet og Statens møntsamling, da skulle LEBs samling tilbydes Staten som gave til erstatning af den bombeødelagte nationale samling. LEB-bestyrelsen [bl.a. Poul-Henning Knudsen og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen] har i 2011 placeret LEBs samling i 1.000 meters afstand fra Nationalmuseet   ... samt: LEB forlangte kun til gengæld: samlingen skal være tilgængelig for møntsamlerne i 100 år. LEB-bestyrelsen har i år 2011 besluttet: samlingen er nu utilgængelig for møntsamlerne   ... samt: Nationalmuseet og Statens møntsamling har for vane ikke at overholde testamentariske bestemmelser. (læs her)

15) September 2014: Artikel. "Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner". Kapitalforhold og renter af kapital 1979-2013. Staten overtrådte i 2011 L.E. Bruuns 1922-testamente af 4 grunde   ... samt: Lånemuligheder for ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling   ... samt: Hvilket beløb har Staten snydt den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling” for ved at overtræde testamentet i år 2011 ? (læs her)

16) Oktober 2014: Artikel. Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinghar fået ny bestyrelse ... del 2. Der er IGEN indsat et inhabilt bestyrelsesmedlem fra Staten og Nationalmuseet, hvilket museums personale samtidigt optræder som både køber og sæl­ger.

     ... samt: Det viser sig gennem aktindsigtsanmodning, at den eneste ’kvalifikation’, som det nye og inhabile LEB-bestyrelsesmedlem Per Kristian Madsen har fået tillidsjobbet på, er, at han er ansat på Nationalmuseet. Det er den selvsamme ’kvalifikation’, der samtidigt automatisk diskvalificerer alle Nationalmuseumsfolk til at kunne være LEB-bestyrelsesmedlem (sic). At Per Kristian Madsen er fagligt inkompetent til jobbet med at sælge de 100 millionvis af kroner mønter, var ligegyldigt !

     ... samt: Nationalmuseet forsøger at give Nationalbanken skylden for indsættelsen af det nye inhabile LEB-bestyrelsesmedlem: ’Det var ikke os, der gjorde det, det var Nationalbanken !Men det står ingen steder i L.E. Bruuns testamente, at Nationalbanken har bestemmende indflydelse for, hvem der skal sidde i LEB-bestyrelsen. Så LEB-bestyrelsen burde (skal) blankt afvise Nationalbankens krav, som helt utilstedeligt. (læs her)

17) Oktober 2014 / extra: Artikel. Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren   ... samt: Revisionen af L.E. Bruuns samling foretaget 01.2008-05.2011   ... samt: Hvorfor er LEB-bestyrelsen forhippet på at få LEB-samlingen placeret i Nationalbanken frem for i f.eks. Jyske Banks filial­net 100 km. væk, at LEB-bestyrelsen er yderst vil­lig til at overtræde L.E. Bruuns testamente samt til at lade ban­ken diktere et bestyrelsesmedlem ? Svaret er: på grund af penge !   ... samt: Selvom at Nationalmuseet godt véd, at MEM vil komme ef­ter museet for at indsætte et nyt inhabilt LEB-bestyrel­ses­med­lem Per Kristian Madsen til afløs­ning af National­mu­se­ets i 2014 borttvungne inhabile Jørgen Steen Jensen, hvor­for gør museet det så alligevel ? Svaret er igen: på grund af penge !   ... samt: Poul-Henning Knudsen, Jørgen Steen Jensen, XYZ og Per Kristian Madsen skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for 2014-transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bankboks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: L.E. Bruuns samling kan godt placeres i en af Nationalmuseets egne bygninger. (læs her)

18) Oktober 2014 / 2 x extra: Artikel. Staten kan faktisk godt frasige sig L.E. Bruun samlingens funktion som reservesamling for Statens møntsamling   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011   … samt: Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen (læs her)

19) 27. November 2014: Artikel. Dansk Numismatisk Forenings formand, Preben Nielsen, var direkte medansvarlig for indgåelsen af den uredelige 2011-LEB-handel   … samt: Staten siger i 2011 til den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”: ”Nå, I mangler penge ? Jamen, så må I da bare sælge af Jeres mønter !”I må sælge mønterne til Staten.”   ... samt: MEM siger i 2023 til Staten: ”Nå, I mangler penge til at betale alle de mønter fra LEB-samlingen, hvor Staten har forkøbsret ? Jamen, så må Staten da bare sælge af sine mønter !” ”Staten må sælge af sine mønter til markedsdeltagerne.” (læs her)

20) December 2014: Artikel. Tekst til dagsordenspunkt til DNFs næste generalforsamling   ... samt: Revisionssvigt i 'Selskabet Den Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner'   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig. (læs her)

21) December 2014 / extra: Artikel. Kulturministeriets afgørelser af 20.11.2014 på de 5 klagesager indgivet af MEM omkring Nationalmuseets diverse nægtelser af aktindsigt i løbet af sommeren 2014. Kulturministeriet skrider ind overfor Statens og Nationalmuseets forsøg på at hemmeligholde dokumenter omkring L.E. Bruun affæren: Statens møntsamling skal fremlægge doku­men­ter vedrørende ’Venneselskabet’ og L.E. Bruuns samling. Journalsager på Statens møntsamling ang. Bruun-samlingen.   ... samt: Bankbygning kan købes til L.E. Bruun samlingen. (læs her)

22) December 2014 / 2 x extra: Artikel. L.E. Bruun deltog i 1906 i et 3 mands DNF-udvalg, der var stærkt kritisk over forholdende på Statens møntsamling (MK)   ... samt: Mønternes Myter. Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L.E. Bruun.

23) December 2014 / 3 x extra: Artikel. Historisk notits om Bille Brahe mønthandlen med Bruun 1922   ... samt: Møntkabinettets Doubletter   ... samt: Affæren  ... samt: Lejebibliotekerne ca. 1725 - ca. 1922. At leje bøger mod betaling af en brugslicens.

24) December 2014 / jule extra: Artikel. Overtrædelserne af det gamle testamente - i julehistorierne fra MK   ... samt: DNF formand Preben Nielsen sælger i 2015 sin dansk-norske møntsamling   ... samt: L.E. Bruun var medlem af 'Selskabet Møntsamlingens Fjender'

25) December 2014 / nytårs extra: Artikel. Jørgen Steen Jensen solgte HELE Bruuns samling til 'sig selv'. Bestyrelsesmedlemmer for Staten var samtidigt både køber- og sælgersiden i ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”. Fonden forvalter værdier for 100 millionvis af kroner. Fhv. Hafnia forsikringschef har udført million-dobbeltpost. Hele samlingen skulle overtages af Staten for sølle 27 mill. kr. Samlingen forsikringsvurderet af Jørgen Steen Jensen i 2011 til 350 mill. kr.   ... samt: Journalsager i Justitsministeriet ang. Bruun-samlingen. (læs her)

26) Januar 2015: Artikel. Justitsministeriet blev snydt af inhabile dobbelt-kasket per­so­ner til at give 2011-tilladelserne til at overtræde LEBs 1922-testa­men­te. Justitsministeriet bør derfor nok helt annullere 2011-tilladelserne. Selve betingelserne for 2011-tilla­del­ser­ne blev endda heller ikke overholdt af Statens medarbejdere. Så 2011-handelen bør op­hæ­ves.  

      ... samt: Teksten i Justitsministeriets tilladelser af 29.04.2011 til at overtræde L.E. Bruuns 1922-testa­men­te  

      ... samt: MEMs kommentarer til adv. Dedichens permutationsansøgning.   ... samt: Der blev direkte talt usandt overfor Justitsministeriet. Justitsministeriet bør derfor nok ændre 2011-tilladelserne. Statens egen interesse var: at permutation kun gives for mønter, Staten har forkøbsret til. Arvingernes bedste interesse var: at permutation gives for mønter, Staten ikke har forkøbsret til.  

      ... samt: L.E. Bruns samling hører under den offentlige tilsynsmyndighed Civilkontoret i Justitsministeriet.   ... samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

27) Februar 2015: Artikel. L.E. Bruun-arvingen gjorde på bestyrelsesmøde i 2008 tydeligt opmærksom på, at arvingerne ikke ville sælge mønter og ikke ville have testamentet overtrådt - de ville kun optage lån. Statens to LEB-opkøbs-repræsentanter JSJ og PHK havde bestyrelsesflertallet 2 mod 1 i den private fonds bestyrelse. Staten endte med at overtage 64 LEB-mønter i 2011 til 6 mill. kr. (læs her)

      ... samt: LEB-bestyrelsessælger Poul-H. Knudsen, der også er Sta­tens LEB-opkøber, meddelte i 2011 til LEB-bestyrelsen (og til sig selv), at der desværre kun er én person, som er kvalificeret til at udar­bej­de en for­sikrings­prisvurdering af hele den privatejede LEB-mønt­sam­ling. Denne ene person, er ham selv, altså P.-H. Knud­sen. Derefter vedtog P.-Henning Knudsen, at Poul-Henning K. som ’vennetjeneste’ skal have lønjobbet med at 2011-vurdere sam­ling­ens værdi (350 mill. kr.).  P.-Henning fastsatte og vedtog til slut også Poul-Hen. Knudsens eget vurderingsarbejds­salær. Poul-Henning er i øvrigt også kendt som den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   ... samt: Er der andre branchefolk, som er kvalificeret til at prisvurdere LEB-samlingen ?  

      ... samt: De to LEB-bestyrelsesmedlemmer Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen meddelte i jan. 2014 til Bruun-arvingen, at de udtræder af LEB-bestyrelsen 'på grund af alder' (sic). De to herrer skjulte således for LEB-arvingerne, at de i vir­ke­lig­heden udtrådte, både (a) fordi de er inhabile, og (b) fordi de udførte nepotisme ved vurderingsjobbet til PHK, og (c) fordi de i 2014 har og i 2011 havde to kasketter på samtidigt som både køber og sælger, da JSJ og PHK indgik den urede­li­ge 2011-millionhandel med LEB-arvingen. JSJ og PHK turde altså ikke fortælle LEB-arvingen: ”Vi går fordi, vi har snydt dig !  

      ... samt: Da Jørgen Steen Jensen og Poul-Henning Knudsen officielt i 2014 har meddelt, at de udtræder af LEB-bestyrelsen ’på grund af alder’, bliver de begge to nødt til at udtræde af alle andre bestyrelser med den samme aldersgrund – ellers har de to gentlemen løjet overfor LEB-arvingerne. JSJ og PHK sidder i øjeblikket pr. 2015 i bestyrelsen for ’Venne­sel­­ska­bet’, men siger selv, at de på grund af deres alder er for gam­le, og må altså straks udtræde også af ’Venneselskabet’s be­sty­relse.  

      ... samt: ’Venneselskabs’-bestyrelsesmedlem Peter Hammerich, DNF, der også er Statens LEB-opkøber, fik som ’vennetjeneste’ lønjobbet med at 1990-vurdere LEB-samlingens værdi (70-90 mill. kr.) til brug for LEB-sælgeren ved Statens planlagte køb af hele samlingen i 1993 for sølle 27 mill. kr. De to dobbelt-kasket købere Jørgen Steen Jensen og lrs. Jørgen Hede gav prisvurderingsjobbet til deres fælles ven, Peter Hammerich, der også samtidigt repræsenterede Staten.  

      ... samt: Når Statens egne mønter godt kan opbevares ’sikringsmæssigt forsvarligt’ i Statens byg­ning­er, så kan LEB-møntsamlingen også opbevares ’sikrings­mæs­sigt forsvarligt’ i Statens bygninger indtil år 2023. Der­ved kan de mønt­interesserede jo godt bese LEB-mønterne, som fastsat i 1922-LEB-testamentet. LEB-sam­ling­en kan derfor i 2015 flyt­tes fra National­bankens lukkede boks til Statens åbne byg­ning­er.

28) Februar 2015 / extra: Artikel. Den fhv. adm. chef hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktio­ner, Poul-Henning Knudsen, oplyser i 2008 til ’Venneselskabet’, at han som sælger af sin egen møntsamling til ca. 52 mill kr. højst usædvanligt og som misforstået ’vennetjeneste’ har fået lov til at forfatte sine egne reklame-prospekter - altså auktionskataloger - hos to auktionshuse, bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner kendt fra DR1’s flersæsons TV-serie, ’Auktionshuset’.   ... samt: Venneselskabet’s bestyrelse ved Poul-Henning Knudsen, Jør­gen Steen Jensen, Michael Andersen, Jan Zah­le og DNF for­mand Preben Nielsen beslutter i 2013, at de veldokumenterede anklager om, at Poul-Henning Knudsen har trykt køber-vildledende falske sjældenheds-antal  i de af ham selv i 1988-2013 for­fat­te­de auktionskataloger hos bl.a. Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner, er ’højst utroværdige beskyldninger’.   ... samt: Vedr. Danmarks mest omtalte mønt, 1701-mønten. LEB nr. 7310, Schou år 1701, nr. 5, sølvafslag af to dukatstempler. Omtalt i bogen ”1701-MÖNTEN PAA NYE ÆVENTYR”, passim.   ... samt: Ombytninger af LEB-mønter evt. ’gået tabt’ ved gæsters besøg.   ... samt: Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen DNF.

29) Marts 2015: Artikel. Om opbevaringsaftalen og hvem der betalte omkostning­er­ne for de statsejede lokaler på Frederiksborg Slot 1928-2011. Fr.borg-museet skulle betale lokaler og kustodeløn for frem­vis­ning samt betale brandforsikring for hele LEB-samlingen. Til gengæld kunne museet frit udstille LEB objekter, og skulle betale tyveriforsikring (kun) for de udstillede objekter. Der var ingen tyveriforsikring på de ikke-udstillede 18.000 objekter. LEB havde udlånt en obligationskapital til museets forvaltning, og renteindtægterne tilfaldt museet uden regnskab. Carlsbergfondet ejer og betaler for Frederiksborg museet. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Fonden L.E. Bruuns Møntsamlinger ikke en fond, men et uafsluttet dødsbo.   ... samt: Løst og fast.

30) Marts 2015 / extra: Artikel. Frederiksborgmuseets bogførte økonomiske forhold ved opbevaringen af LEB-samlingen (CVR 12 93 51 10). ØKONOMISK OPSTILLING over FRB-museets udgifter omkring år 2009-2013.   ... samt: 4 LEB-arvingers ønske 2005 om bedre forsikring katalyserede, at Frederiksborgmuseet senere opsagde deponeringen i 2009. Hvis de fire arvinger i stedet bare havde forholdt sig passive, lå samlingen formentligt stadig i Frederiksborg Slot indtil 2023.   ... samt: Tyveriet fra LEBs samling i 1983 i lokalerne på Frederiksborgmuseet blev erstattet med 233.433 kr. af Frederiksborgmuseets egen tegnede montreforsikring. Året efter i 1984 mener LEB-bestyrelsen, at både opbeva­rings­forholdene og sikkerheden er ’absolut betryggende’.   ... samt: År 2000 mener LEB-bestyrelsen, at Frederiksborgmuseets opbe­va­ring af LEB-samlingen sker under ’særdeles gode sikringsforhold’.

31) Marts 2015 / 2 x extra: Artikel. Forsikring var ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet. LEB-bestyrelsen tilbød nemlig til Frederiksborgmuseet, at LEB ville overtage alt forsikringsansvar, hvis LEB kunne blive i de statsejede lokaler på slottet. Museet sagde nej alligevel.   ... samt: Pladsmangel var heller ikke grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet.   ... samt: Hvad er så den sande grund til, at LEB-samlingen ikke kunne blive på Frederiksborgmuseet ?   ... samt: Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen siger selv i et LEB-bestyrelsesreferat 2009, at han og JSJ og alle andre ansatte fra Nationalmuseet er inhabile i LEB-bestyrelsen ! Statens to LEB-opkøbere, Poul-Henning Knudsen og Jør­gen Steen Jensen, erklærede sig dog på intet tidspunkt i han­dels­for­løbet 2009-2011 som inhabile dobbelt­kasket­bæ­re­re til at etablere den uredelige 2011-LEB-handel til 6.239.750 kr. til Statens (Nationalmuseets) fordel. Og PHK og JSJ udtrådte først af (kun den ene) bestyrelse i 2014 efter, at MEM havde afsløret sa­gen. DNF formand Preben Nielsen skred heller ikke ind og var gladeligt ’ja’-siger til at godkende den uredelige 2011-handel.   ... samt: Kataloget over L.E. Bruuns samling udgivet august 1928.   ... samt: Originalteksten til brevet i 1928 hvori listes de LEB-mønter, som var ”gaaet tabt under Transporten”.   ... samt: Statens møntsamling på Nationalmuseet vil af etiske grun­de ikke have understukne fundmønter fra plyndring af frem­mede landes kulturarv. Derfor vil Statens møntsamling fra 1983 ikke længere købe mønter andre steder end på offent­lig auk­ti­on.   ... samt: Mønt, som slet ikke stammer fra Bille Brahe, uretmæssigt overtaget af Staten i den uredelige 2011-LEB-handel.

32) Marts 2015 / 3 x extra: Artikel. Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1948. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af en stor del af L.E. Bruuns samling i 1948. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Forsøg på ændring af LEB-testamentet i 1993. Samlingen skal før tid frigives til LEB-arvingerne. Salgsprisvurdering af hele L.E. Bruuns samling i 1993. Staten skulle nu overtage hele LEB-samlingen i 1993.   ... samt: Aarhus Universitets ønske om at få hele LEB i udlån afvises 1936. Frederiksborgmuseet ville ikke have samlingen væk fra museet !   ... samt: Særudstilling fra LEB i 1935 på Frederiksborgmuseet.   ... samt: 546 mønter fra Northhumberland arvet af MK i 1923.   ... samt: Løst og fast – del 2.

33) Marts 2015 / 4 x extra: Artikel. LEB-samlingen fik i 100 år udskudt arveafgift (boafgift).   ... samt: Statens medarbejdere på Nationalmuseet fremviser en kultur, hvor bilag søges holdt udenfor revisorernes kontrol.   ... samt: I Sverige har Riksrevisionen 2010 gransket internkontrollen i statens møntsamling Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK). Der fremføres kritik, idet statens embedsmænd har mulighed for A) fysisk at fjerne mønter fra bakkerne og derefter selv slette møntens eksistens fra museets database B) fysisk fjerne mønter fra bakkerne uden at skulle slette fra databasen, idet 93 % af mønterne slet ikke er digitalt registreret.   ... samt: Museer ses at misbruge deres magtpositioner i bestyrelser. I Danmark således statens møntsamling Nationalmuseet Den kgl. Mønt- og Medaillesamling” (MK) siddende i bestyrelsen for den private fond ”L.E. Bruuns møntsamling. I Sverige har statens møntsamling ”Kungliga Myntkabi­net­tet” (KMK) på uretmæssig vis anvendt million­midler fra den private fondSven Svenssons Stiftelse för numismatik.   ... samt: SNF stævner Kungliga Myntkabinettet (KMK) i 2014. Sven Svenssons efterlämnade samlinger – sedan 1928 i SNF:s ägo. Fra 1935 deponeret på KMK.   ... samt: Statens møntsamling i Sverige, KMK’s, misbrug 2006-2012 af private fondsmidler fra Sven Svensson-stiftelsen.

34) Marts 2015 / 5 x extra: Artikel. Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen sad i bestyrelsen for Frederiksborgmuseet (FRB) i 2009, da FRB smed den pri­vate LEB-samling ud fra de statsejede lokaler på Frede­riks­borg Slot. PKM blev i 2014 også (inhabilt) LEB-bestyrelsesmedlem. Uden levende arvinger ville Frederiksborgmuseet få LEB i 2023.   ... samt: Datoliste 1921-2015

35) Marts 2015 / 6 x extra: Artikel. Statsansatte, museumsrelaterede og personbelastede kan ikke sidde i bestyrelsen for Fonden L.E. Bruuns samling, også for­di de ikke er habile til at kunne tage stilling til krav mod Sta­ten og siden udføre evt. oprydning efter den uredelige 2011-han­del.   ... samt: De to LEB-arvinger, Statens møntsamling på Nationalmuseet og Fonden L.E. Bruuns samling, er sluppet gratis gennem de første 88 år 1923-2011. Alle ’drifts’-omkostningerne for LEB indtil 2011 blev betalt af andre end Staten og LEB-fonden. Først fra 2011 skal Staten / LEB-fonden / selv betale det hele for opbevaring, kustode, fremvisning og forsikring.   … samt: Økonomisk opstilling over ’Venneselskabets’ udgifter omkring år 2011   … samt: Økonomisk opstilling over LEB-samlingens udgifter omkring år 2011.

44) Juni 2015: Artikel. Rigsantikvar Olaf Olsen deltog på møde i Justitsministeriet om Statens uredelige køb af hele L.E. Bruuns møntsamling. Olaf Olsen var direkte for­hand­lingsinvolveret i 1993-LEB-handelen, hvor hele LEBs møntsamling blev solgt til Staten. Pris: 27 mill. kr. Forsikring: 238 mill. kr.   ... samt: Frederiksborgmuseets direktør Mette Skougaard og Statens LEB-opkøber Jørgen Steen Jensen førte i fællesskab Danmarks Nationalbank bag lyset for at opnå 2011-deponeringsaftalen. De to foregøglede på falsk vis, at der var et forsikrings-'problem', og det derfor var nødvendigt, at LEB blev smidt ud fra de statsejede lokaler på FRB. Men LEB havde tilbudt at betale hele forsikringen, så ’forsikring’ var ikke reel/gyldig udsmidningsgrund.

45) Juni 2015 / extra: Artikel. L.E. Bruuns 1922-bestemmelser fastsætter tydeligt, at der intet såkaldt ’gaveelement’ må være ved møntsalg til Staten. L.E. Bruun bestemte, at Staten ikke måtte kunne købe til 'gavepris' ! Som LEB-bestyrelsesmedlem havde Statens LEB-opkøber Jørgen Steen ’dobbeltkasket’ Jensen pligt til at forhindre, at Staten eventuelt forsøgte at snyde sig til at købe til ’gave­pris’.   ... samt: LEB arvingerne påpegede 2012 i LEB-bestyrelsesmøde, at Statens LEB-opkøber JSJ var inhabil som medlem af LEB-bestyrelsen. Men JSJ og Nationalmuseet var ligeglad og ville ikke opgive sin 90 års magtposition i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Chefen for Statens møntsamling på Nationalmuseet, Michael Andersen, og DNF's formand, Preben Nielsen, afviser som bestyrelsesmedlemmer i Adv. Axel Ernst's … Legat til fremme af Numismatisk Forskning at tilslutte sig en legatansøgning på DKK 3.000 fra MEM.   ... samt: Ny bog 2015 dokumenterer: Fine og fornemme statsembedsmænd i Sverige, holdt hånden over fin og fornem statsembedsmand's tyverier fra bl.a. andre museer. Eksempelvis er mønter blevet stjålet fra Kungliga Myntkabinettet og fra andre steder. Den statsansatte mønttyv blev hængt i 2008.

 

87) April 2017: Artikel. Sømod taler om Statens og JSJs overtraedelser af LEB-testamentet.   ... samt: Stævningsvarsel: 2017-spådom om Statens to LEB-opkøbere JSJ og PHK i 2023: De bliver begge 'sagsøgt ind i Helvede'.   ... samt: Strl. § 280 mandatsvig.   ... samt: Poul-Henning Knudsen hævder i fuldt alvor i 2012, at han repræsenterer mere almene numismatiske interesser i den private Lars Emil Bruun fonds bestyrelse. MEM: Nej, PHK repræsenterer kun LEB-arvingernes interesser.   ... samt: Skrækhistorier om møntmuseer i Norge og Sverige.

105) December 2017: Artikel. Ny grov afsløring. Der forekommer ingen skjulte salær rabat-satser hos Firma Bruun Rasmussen Kunstauktioner   ... eller: at spille spillet.   ... samt: Salæranalyse. Købersalær hos førende møntauktionshus: 6 %. Købersalær hos Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner: 25 %. Fa. ABR kræver som standard i alt 41 % af hammerslagsbeløbet i totalt (køber+sælger) salær.   ... samt: Det er møntforfatteren Jan Bendix, en ansat ekspert hos Fa. ABR, som er skyld i, at Sieg katalogerne er ophørt med at udkomme til ubodelig skade for gratisbrugerne

106)  December 2017 / nytårs-extra: Artikel. Faglitteratur - del 59. LEDER KOMMENTAR del 2 fra Grelbers Forlag 31. dec. 2017. Mangel på ’viden’ (=faglitteratur, herun­der ’da­ta­baser’) resulterer i og kan resultere i meget store øko­no­mi­ske tab for de dumme og u-vi­den­de mar­keds­deltagere, som ikke har været villige til at åbne deres tegnebog og indkøbe sig den nød­ven­di­ge ’viden’ (=faglitteratur, herunder ’databaser’). 1) Hvilke markedsdeltagere har tydeligvis intet lært af undervisningskampagnen ?” 2) ”Hvilke markedsdeltagere har ikke rettet op ?” 3) ”Hvilke markedsdeltagere fortsætter bare som hidtil med at spille lotteri med arving­ern­es øko­no­misk kostbare objekter og svine med andre men­ne­skers værdier ? (blot man får salærpenge).

 

107)  Januar 2018: Artikel. Den tidligere chef for Statens Møntsamling [Stockholm] idømt 3 års fængsel december 2017. Den statsansatte embeds- og museumsmand (KMK) kunne bl.a. ik­ke kla­re at administrere alle de mange forskellige ka­sket­ter, som han havde på. Konsekvens: fængsel, vanære og per­son­lig økonomisk ruinering, der varer resten af livet for den 66 årige. Møntverdenen, der var hans hele liv, har han måttet forlade totalt.   ... samt: Nationalmuseets chef, og allerøverste chef for Statens Mønt­sam­ling (MK), sagde 30.06.2017 farvel til sit chefjob og høje topløn. Museumsmanden Per Kristian Madsen, 64, der udmærket godt hele ti­den vid­ste, han var inhabil med dobbeltkasketter på som både be­sty­rel­sesmedlem 2014-2017 i den privat­eje­de L.E. Bruun-Fond og med statsmu­se­umsjob, har naturligvis måttet forlade sin LEB-besty­rel­ses­post. Retsopgør forudses til mange penge fra hans private tegnebog.   ... samt: Er vedtaget: L.E. Bruuns møntsamling skal i 2018 flyttes fra den sikre bankboks i Danmarks Nationalbank og helt væk fra Statens bank. Den enestående møntsamling er hundredvis af millioner kr. værd. Statens embedsmænd har tidligere forsøgt at overtage hele den pri­vate møntsamling i direkte modstrid med L.E. Bruuns testamente.   ... samt: Poul-Henning Knudsen [73], Jørgen Steen Jensen [79], XYZ og Per Kristian Madsen [64] skal ud af deres egen private tegnebog betale omkostningerne for [2018] transporten af LEB-samlingen væk fra Nationalbankens bank­boks. Det står i 2011-kontrakten indgået med Nationalbanken.   ... samt: De 3 ’vurderings’-mænd som ca. 05.2011 foretog fastsættelsen af den pris, DKK 6.239.750, der skulle betales for de 64 LEB-mønter, som Staten over­tog: De 2 var fra LEB-bestyrelsen selv.   ... samt: TV2 i januar 2017: Afdød rigmand gør arbejdsløse Hans til millionær - - - om 6 år. Danmarks mærkeligste testamente og en skjult privatejet møntskat. // MEM extra: Statsansatte museumsfolk snød og udnyttede den p.t. fattige Lars Emil Bruun-arving i 2011-million-handel. Privatmands generøse 100 års testamente omgået og overtrådt flere gange af utaknemmelige statsansatte museumsfolk.   ... samt: Til journalister. Nogle tidligere artikler om L.E. Bruun affæren.  

108)  Januar 2018 / extra: Artikel. Kun 7 år efter indgåelsen bryder Staten, Nationalmuseet og Per Kristian Madsen 2011-LEB-opbevaringsaftalen med Nationalbanken.   ... samt: Ankestyrelsen beslutter 21.12.2017, at tre byggeriudbydende re­gi­onsformænd var inhabile, idet de 3 samtidigt havde dob­belt-po­ster som direktører i PKA, der blev valgt til sygehus­byg­ge­ri­et.   ... samt: Persongrupper der ikke er habile i LEB-bestyrelsen: Alle museumsfolk. Alle statsansatte. Alle auktionshusansatte. Alle DNF folk. Alle personer uden den nødvendige møntfaglitteratur (herunder 'databaser').   ... samt: Questions from the readers: What is the value of the L.E. Bruun coin collection ?  

109)  Januar 2018 / 2 x extra: Artikel. Nationalmuseets chef erkendte på skrift i 2009, at alle Nati­o­nal­mu­se­ums­personer er inhabile i LEB-bestyrelsen. Alligevel lo­ve­de Nationalmuseets chef i et hemmeligt notat 2011 til Natio­nal­ban­ken, at han selv ville fortsætte i LEB-be­sty­relsen indtil år 2023. Dette meget hemmelige løfte overholdt han kun i 7 år – så ville løfte­udstederen, Nationalmuseets allerøverste chef, Per Kristian Mad­sen, ’pludseligt’ i år 2017 ud af LEB-bestyrelsen. Nationalbanken og LEB-familien blev altså også her ført bag lyset af Nationalmuseets ansatte.   ... samt: Skønt at Nationalmuseets chef Per Kristian Madsen allerede i 2009 skriftligt havde erkendt, at alle Nationalmuseumsansatte var inhabile i den private LEB-bestyrelse, så gennemførte Staten og Nationalmuseet og PKM og JSJ og PHK alligevel glade den uredelige 2011-LEB-millionhandel til Statens og Nationalmuseets fordel, hvor JSJ og PHK begge samtidigt var både køber og sælger, og Staten snød de private LEB-arvinger. Vil Nationalmuseets nye øverste chef Rane Willerslev rydde op ?   ... samt: Den 11.01.2018 starter en TV serie i 6 dele om Rane Willerslevs Nationalmuseum   ... samt: Juridisk forklaring til de u-indviede. Rane Willerslevs dilemma: ”Fængsel - - - eller ikke fængsel ? That is the question.   ... samt: Den tyvagtige bogholder   ... samt: En usand påstand fremsat fra museumsside: "LEB-bestyrelsesmedlemmer skal ikke sælge LEB mønter, så det er ikke et LEB-bestyrelses-kvalifikationskrav at have forstand på mønt­pri­ser, møntmarkedet, auktionsmarkedet eller prisdannel­ses­­me­ka­nis­mer (t.ex. køberkarteller)."   ... samt: Køberkarteller og auktionssalget af LEB mønter med statslig forkøbsret  

110)  Januar 2018 / 3 x extra: Artikel. Statens møntsamling på Nationalmuseet er stadig i år 2018 den ene af de to LEB-arveparter. Nationalmuseet skal derfor sammen med den anden arvepart, LEB-familie­med­lem­mer­ne, betale alle omkostningerne år 2018-2023 for opbevaring, kustode, fremvisning og (evt.) forsikring. Hvis Staten ikke vil betale, må Staten 2018 frasige sig sin arveret.   ... samt: Da Nationalmuseets chef ’pludseligt’ i 2017 ville udtræde af sin in­ha­bile LEB-bestyrelsespost, var ingen andre fra Nationalmu­seet vil­li­ge til som inhabile at overtage hans LEB-besty­rel­ses­job og derved få deres egne fingre fedtet ind i Jørgen Steen Jensens ellers om­hyg­ge­ligt opstablede konstruktioner sat op for urede­ligt at snyde LEB-arvingerne til Nationalmuseets og Statens for­del. Også dette konstruktionssammenbrud giver store økonomiske konsekvenser (:endnu flere pengetab) for den private LEB-fond   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de udøver en bevidst ikke-indsamling af dokumenter for at holde sagsakter skjult for borgernes kontrol. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?   ... samt: Den første LEB arvegeneration fra 1923 formøblede en formue  

111)  Februar 2018: Artikel. Akt­ind­sigts­an­mod­ning#20 indgivet til Nationalmuseet 14.02.2018. Nationalmuseets direktion vil 23.02.2018 ikke udlevere meddelelserne fra statsmu­seets direktør, Per Kristian Madsen, hvor PKM [før 09.­2017] meddeler til den øvrige LEB-bestyrelse, at PKM øn­sker at udtræde af bestyrelsen for den privatejede ”Fonden L.E. Bruuns Møntsamling”.   ... samt: Nationalmuseet ved ikke på hvilken dato, museets direktion besluttede sig for, at National­mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i bestyrelsen for den privatejede LEB-fond.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved heller ikke om han selv og/eller forgængeren, Per Kristian Madsen, m.fl. deltog i det møde, hvor museets direktion besluttede, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-bestyrelsen.   ... samt: Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, ved ikke engang om det var ham selv eller forgængeren, Per Kristian Madsen, der var direktøren for Nationalmuseet, da museets direktion beslut­te­de, at mu­se­et ikke længere vil være repræsenteret i LEB-besty­rel­sen.   ... samt: BREAKING: Kulturministeriet giver 08.03.2018 også MEM medhold i klagesag nr. 6 mod "Ranes Museum" og beordrer (igen) Nationalmuseet til at udlevere dokumenter udbedt i januar 2018   ... samt: Nogle ansatte akademiker medarbejdere på Nationalmuseet har i år­ti­er ført en praksis, hvor de forsøger på at holde sagsakter skjult for borgernes kon­trol og afviser aktindsigt. Stopper den nye direktør Rane Willerslev dette i 2018 ?

112)  Marts 2018: Artikel. Aktindsigtsanmodning nr. 22 indgivet til Nationalmuseet 13.03.2018.   ... samt: Klagesager#7, 8, 9, 10, 11 ang. LEB indgivet til Kulturministe­ri­et.   ... samt: Se MEM sætte prisrekord i 2017 med den hidtil dyreste auktionssolgte danske mønt SEK 1.140.000.   ... samt: Se MEM også sætte prisrekord i 2005 med Nordens hidtil dyreste auktionssolgte mønt NOK 3.068.000.   ... samt: MEM har også prisrekorden for den hidtil dyreste auktionssolgte norske mønt DKK 2.954.177.   ... samt: Faglitteratur - del 60. MEM sætter 2018 endnu en prisrekord - nu for faglitteratur om mønter: Hidtil dyreste dansk-norske møntauktionskatalog til DKK 30.000.   ... samt: Faglitteratur - del 61. MEM sætter samme dag igen en prisrekord - nu for Nordens ældste og hidtil dyreste møntsamlerkatalog. Toppris: SEK 74.728 for eet styk dansk-norsk-svensk møntfaglittera­tur

113)  Marts 2018 / extra: Artikel. [L.E. Bruun]   ... samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe m.v.

       ... samt: Hvorfor vente til år 2023 ? Du kan allerede i år købe 'auktions'-kataloget over L.E. Bruuns mønter. Katalog over L.E. Bruuns hovedsamling: Revideret og forøget 2017-udgave af ny-bearbejdningen med 7.127 dansk-norske mønter, som skal sælges i år 2023. Se demo-siderne her.

114)  29. marts 2018: Artikel. 1993 – 29. marts – 2018. Der er nu gået 25 år siden, at MEM til JSJ afleverede sin allerførste kritiske artikel om L.E. Bruun affæren. Så JSJ vidste godt i alle disse 25 år, at han var på gale veje.   ... samt: [udkast: Rane Willerslev griber ind]   ... samt: [udkast: L.E. Bruuns møntsamling blev xx.2018 flyttet]

 

118)  Januar 2020: Extrablad: eventyr og svindel ! ... del 1.   ... eller: Sådan gør Fa. Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S 07.05.2019 for IGEN [bevi(d)st] at vildlede tusindevis af kunder blot for at tjene ussel mammon (i samarbejde med Aagaard) (=tab penge).

128)  Maj 2020: Faglitteratur - del 68. Statens Møntsamling (MK) og Nationalmuseet har opkrævet i alt DKK 3.000.000 hos Statens bank, Nationalbanken (for 1 møntbog). [Bogen ”Denar til daler”, 2018]

Alle opkrævningerne er regnskabsført: "honorar". Selv den dyre MEM har endnu ikke opkrævet DKK 3.000.000 for at udarbejde 1 styk møntbog :-)

Men fremover overvejer MEM at følge Nationalmuseets glimrende honorar-eksempel ! (med upfront betaling fra gratisbrugerne og bogbrugerne, naturligvis. J )

129)  Juni 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 1.

’Lundby Krat fundet’ - Nationalmuseet betaler kun 1,7 % af markedsværdien. (=tab penge)

130)  Juni 2020 / extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 2.

          … samt: Vikingemønt-fundskat indkøbt 2004 fra Tyskland af Nationalmuseet for 25.000 EURO. For første gang betales en blot tilnærmelsesvis 'fair' markedspris for fundmønter. [Danefæbetaling er ikke fair betaling, men er en underbetaling af de ærlige findere langt under markedsværdi] [I Sverige har Kungl. Myntkabinettet i nu mere end 10 år betalt fuld markedspris for fundmønter.]

131)  Juni 2020 / 2 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 3. (=tab penge). Navneliste over 7.914 modtagere af danefæ-betalinger 2010-2019 (med beløb).

… samt: Systemet i Danmark omkring ’Statens penge’ (= offentlige penge).

… samt: Nationalmuseets danefæ underbetalinger kan foregå sådan nu om dage.

… samt: Statens embedsmænd på Nationalmuseet erkender selv skriftligt 2017, at de er møntpris-inkompetente. Alligevel værdifastsætter de danefæ-udbetalinger for mange millioner af kroner.

… samt: Formand for møntklub røvet og myrdet april 2019. Møntsamlingen fjernet, huset brændt af og liget smidt i nedlagt grusgrav. [Kiehn Georg Andersen]  

… samt: Keld Grinder-Hansen død juni 2019, kun 59 år gammel. Keld var møntelev af Jørgen Steen Jensen.

132)  Juni 2020 / 3 x extra: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 4. Statens møntsamling (MK) på Nationalmuseet solgte 1921 på private auktioner mønter konfiskeret af Staten som danefæ.

… samt: Brandfaren for Statens Møntsamling (MK) på Nationalmuseet.

… samt: Danefæ – og retsfæ. … samt: Statens møntsamlings doubletter solgt på 7 private auktioner 1921. Fra en baggrundsartikel om Galster-Fischer-Wilcke retssagsaffæren 1924-1925 tidligere forfattet af MEM i 2004.

… samt: Artikel. Nationalmuseets danefæ-håndtering. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Nationalmuseet har på deres hjemmeside efterlyst ideer i forbindelse med museets aller nyeste besparelse, der stolt bliver markedsført som: "Når 2 bliver til 1". En læser har derfor 09.2019 indtastet dette offentlige forslag til Nationalmuseet. [af Jan Rytter]

… samt: Er der et formål med, at Staten på Nationalmuseet absolut skal opbevare mønter ?

133)  Juli 2020: Artikel. Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, fjerner maj 2018 den ene af sine 3 vicedirektører, Jes Gjørup. Dette skyldtes, at Kulturministeriet i foråret 2018 havde fremført hård kri­tik af Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Spørgsmål nr. 16+17+18, som DU skal stille på generalforsamlingen i "Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" onsdag den 13.06.2018 kl. 14:00 på Nationalmuseet. (læs her)

        … samt: Nationalmuseet lukker møntudstilling af hemmelige årsager. Et hemmeligholdt sikrings­pro­blem be­tyder, at man ikke kan se landets fornemmeste møntsamling.

        … samt: Statens Møntsamling på Nationalmuseet nedlukket 2018 - ansatte fyret. COINS WEEK­LY’s redaktør, Ursula Kampmann, blev også chokeret, da hun erfarede, at Den Kongelige Mønt og Medaillesamlings udstilling er nedlagt og gemt væk og ikke ser ud til at genopstå igen. Ligeledes at næsten hele medarbejderstaben var afskediget. Det skyldes politikernes evindelige sparekrav om et lille bid hvert år, indtil der til sidst ikke er mere at spare. Møntkabinettet i København hørte el­lers til en af de flotteste i verden. (læs her)

        … samt: Endnu en tidligere ansat på Statens Møntmuseum er i december 2018 blevet tiltalt for groft hæleri med sjældne mønter. Tiltalen kommer efter at have solgt mistænkt stjålne mønter til en vær­di af næsten 4.000.000 kroner. Der i blandt en enkelt mønt for 510.000 kroner, som han me­ner at ha­ve arvet fra sin morfar, siger statsanklageren Jens N. Udbyttepengene blev mest an­vendt til køb af antikvariske møntbøger. (læs her)

        … samt: Mere nyt om tyverierne fra Statens Møntmuseum. Förkomna böcker i numismatiska rari­tets­samlingen - 37 sjældne møntbøger 1516-1825 ’forsvundet’.

        … samt: Liste fra 2018 over mønter mistænkt stjålet fra Statens Møntmuseum. (læs her)

        … samt: L.E. Bruuns møntsamling blev marts 2019 flyttet væk fra Nationalbanken

        … samt: Det må forventes, at efter 12.2017 og helt frem til 2023 vil MEM blive ’oversvømmet’ af hen­ven­delser fra div. auktionsformidlere, auktionshuse over hele verden, journalister, lykkerid­de­re, grib­be, markedsdeltagere, advokater m.v.(*).  

        … samt: Konsulentmøder omkring L.E. Bruuns møntsamling for div. auktionsformidlere, auktionshuse, journalister, lykkeriddere, gribbe, mar­keds­deltagere, advokater m.v. (læs her)

134)  Juli 2020 / extra: Artikel. Anmodning om ’indsigt’ samt aktindsigt#34 ang. L.E. Bruuns møntsamling.   … samt: Nationalmuseet frigør hidtil hemmeligholdt L.E. Bruun-materiale.  

          … samt: Liste over 14 hoveder der må rulle grundet L.E. Bruun affæren.

… samt: Statens bank, Nationalbanken, har i årtier betalt 10.000'vis af kroner til DNF-kliken om­kring Formand Preben Nielsen (PN) og Nationalmuseets Jørgen Steen Jensen (JSJ) m.fl.

… samt: Nationalbanken kan af etiske grunde ikke mere betale støtte [til Nationalmuseet og DNF og Statens Møntsamling (MK) og Rane Willerslev og Michael Andersen og Preben Nielsen]. (læs her)

… samt: Brugtprisen er NOK 2.016 hos Skanfil Auktioner april 2018 for MEMs medaillereferenceværk udgivet 2011.

135)  Juli 2020 / 2 x extra: Artikel. Fotos af nogle af de 64 mønter der i 2011 blev overtaget af Statens Møntsamling på Nationalmuseet i den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel. (læs her)

… samt: To borgerklager til Justitsministeriet og til Kulturministeriet. (læs her)

… samt: Brev afsendt 27.09.2019 Til Direktionen for Nationalmuseet, Att. Rane Willerslev, Palle Maurice Jepsen m. flere [angående direktionspligt til straks at foretage bl.a. disciplinærtiltag samt at indgive politianmeldelser mod bl. a. de nedennævnte personer, der alle tog aktivt del i konspirationen med at opsætte den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel.]

… samt: SKEMA. sådan blev den uredelige 2011-L.E. Bruun-millionhandel sat op af i alt 14 helt forskellige personer.   ... samt: Artikel. Strl. § 280 mandatsvig.

140)   Oktober 2020: Danefæ-betalinger. Enorme underbetalinger af finderne. - del 5. Grelber aug. 2019: "Nationalmuseet foretager rekordlave UNDERbetalinger via udbetalinger af godtgørelser til danefæ skattejægere." Her kan du se, hvad Danmarks dygtige journaliststand nov. 2019 lader sig indbilde om Nationalmuseets og Statens rekordLAVE underbetalinger af danefæ findere.

… samt: Efter ’shitstorm’ på Facebook svarer Nationalmuseet.

… samt: Detektorsøger utilfreds efter største [norske] findeløn i 40 år på NOK 155.000 i aar 2017

… samt: Også den norske Stat og Universitetets Myntkabinett i Oslo (UMK) underbetaler de ærlige blandt detektorfolkene for deres fund. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). Det norske museum og histori­kerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne. 4 artikler fra november 2019 om ’norske’-fæ.

141)   Oktober 2020 / extra: Artikel. Nationalmuseets stadige fortielser om museets enorme underbetalinger for fundgenstande og konsekvenserne heraf. [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Er det mon virkeligt kun arbejdspres, der er skyld i de mange åbenlyse problemer på Nationalmuseet og om danefæ håndtering ? [af Jan Rytter]

… samt: Artikel. Groft tyveri af svensk kulturarv [KMK] minder om det store bogtyveri i København.

… samt: Om Brenner 1691 og ejeres fortabelse af ejerskab 10 år efter tyveri. [Tyverierne fra Statens Møntmuseum]  … samt: Sådan stopper donatorer testamentebrud hos museer. [L.E. Bruun]

142)   Oktober 2020 / 2 x extra:  Artikel. Kulturministeriet beder 2020 om en udtalelse fra Nationalmuseet om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden.   … samt: Gevaldigt salærproblem i formidlingsbrancherne. Ejendomsmægler kræver salær 41 % af din ejendoms salgsbeløb. Auktionshus kræver standardsalær 41 % [:16+25] af dine værdiers hammerslagsbeløb.   … samt: Eksisterende elektroniske salgsplatforme. Sa­læranalyse.

143)   Oktober 2020 / 3 x extra:  Tidigare anställd på Kungliga myntkabinettet frias från grovt häleri. 10 års forældelsesfristen for hæleri var overskredet.   … samt: Mønthandler Tim Eriksen, Guldstuen, død november 2019.   … samt: Frisk fotoserie fra den bedrageridømte mønthandler fra Thy­Coins, Thomas Marinus Stausholm Jepsen's seneste bopæl.  

         … samt: DNF formand Preben Nielsen har lovet at gå af i 2020.   … samt: ANF fortsætter med at videresprede de falske Sieg R’er i kommercielt øjemed.   … samt: Supermanden. 

144)   Oktober 2020 / 4 x extra:  Artikel. Kulturministeriet træffer juni(?) 2020 en politisk afgørelse om Statens og Nationalmuseets enorme underbetalinger af de ærlige blandt detektorsøgerne, som finder danefæ i jorden. (læs her)

         … samt: Statsanklageren anker den 19.03.2020 frifindelsesdommen af en ’menig’ museumsansat til Hovrätten.   … samt: Svensk TV1 tirsdag 21.04.2020 kl. 21-22: "Tyverierne på Det Kongelige Møntkabinet". TV serie i 3 dele. (læs her)

         … samt: STÆVNINGSMANDEN: Coronakrisen er nu nedtrappet. Første 2020 ”snyder”-stævning er derfor blevet udtaget. [INFO: MEM vandt også denne retssag - - - på kun 3 uger] 

         … samt: Skanfil har nu ladet priscrashet indtræffe på Märcher bøger. Eller: Museumsfolks bøger er ’vær­di­løse’ .   … samt: Norsk(?) mønthandler ser 2020 gerne omkostningsbesparelser - også til nødvendig faglitteratur    

         … samt: Danske arvinger tabte op til DKK 8.023.222 på 1 objekt grundet 'ekspertisen' hos dansk auktionshus Fa. ABR (læs her)

 

149)  Januar 2021 / 2 x extra:  Faglitteratur - del 80. Vurdering 250.000 kr. Hammerslag 13.600.000 kr. Uhadada ! Lauritz.com villig til at sælge arvestykke til 13.600.000 for DKK 250.000. [Buddha til DKK 13.600.000 udbudt hos Lauritz.com med vurdering DKK 250.000]. Sådan kan arvinger og sælgere tabe penge på inkompetente auktionshuses manglende viden – del 27.

… samt: Faglitteratur - del 81. Sådan taber arvinger penge på auktionshusets manglende viden - del 28. Auktionshusets eksperter sælger arvestykke til DKK 10.625 for sølle DKK 391 (: 27 gange op). Fa. ABR lod de danske Zinck-arvinger tabe 96 % af 'værdi' !

150)  Januar 2021 / 3 x extra: Prof. mønthandler vurderer de 64 mønter fra 2011-L.E. Bruun-millionhandelen til at have en markedsværdi på ca. DKK 30.000.000. Da Staten i 2011 overtog mønterne, blev de u-vidende L.E. Bruun-arvinger betalt DKK 6.239.750.

… samt: Liste over de 64 L.E. Bruun-mønter overtaget af Staten i 2011 (GP 4551).

151)  Januar 2021 / 4 x extra: Rovmord - to mænd tiltalt for at have banket møntklubformand ihjel. Begge danskerne 29.09.2020 idømt fængsel på livstid. [Kiehn Georg Andersen] 

… samt: Fa. ABR anvendte i 2020 de nyeste – og bedste – litteraturhenvisninger.

… samt: ALLE AUKTIONSFORMIDLERNE, AUKTIONSHUSENE, MØNTHANDLERNE, LYKKE­RID­DER­NE, GRIBBENE, ’HAJERNE’, ADVOKATERNE, STAUSHOLM og ”Auktionshuset Døllefjelde Musse’s Internationale Møntauktioner” siger enslydende til L.E. Bruun-arvingerne: ”Vi her hos os kan sag­tens sælge alle Jeres arvestykker – rub og stub.” Selv MARSKANDISEREN siger det samme.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ? [del 1]. Eller: Seller beware ! Giv agt på alle brugtbranchernes ’hajer’.

… samt: Nyt fra auktionsmarkedet 2020-2023. OMG: ”Alle seriøse samlere vet at proveniensopp­lys­ninger … gjør mynter til enda mer ettertraktede samlerobjekter” (=tjen penge)

… samt: Synopsis af 2 artikler om at den norske Stat underbetaler fundmønter. Konsekvens: Detektorførerne stemmer med fødderne (og tegnebogen). De norske museer og historikerne får ikke indleveret de sjældne (:kostbare) af fundmønterne.

152)  Januar 2021 / 5 x extra: Auktionshuset Ebuy.dk i Århus vildledte 1000vis af kunder. Emne: Stæv­ningstrussel fra Stævningsmanden - Christian V - 2 skilling - prøve - bly - 147.2 // MEM 4.286 // Markedsføringsloven § 2.

… samt: Er du u-vidende arving ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sin manglende ’viden’ LADER TABE PENGE.

… samt: De danske Zinck arvinger tabte en kvart million kroner på kun 1 medaille solgt hos Fa. ABR894 maj 2020, og som et halvt år efter blev videresolgt i udlandet. Zinck arvingerne (og deres sa­lær­betalte advokatrådgivere ?) havde ingen auktionsbranche-VIP-insider-viden om, hvordan man ud­vælger de bedste auktionshuse og med det bedste kundeunderlag til at sælge sine vare­grup­per hos. Den type af u-videnhed kan koste mange millioner af kroner i salgstab for arvinger.

NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM AUKTIONSHUSET qva sit manglende kundeunderlag LADER TABE PENGE.

… samt: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sælge hos ?  - del 2. Handler auktionshusets medarbejdere (også) for ’egen’ vindings skyld ? Så pas gevaldigt på !

153)  Januar 2021 / 6 x extra: Hvad kigger den kloge sælger på, inden han vælger et auktionshus at sæl­ge hos ?  - del 3. Assorterede men helt specifikke punkter hvor andre auktionshuse er dygtigere end Fa. ABR.   … samt: Mageløse mønter = Uden mage = UNIKKE mønter. [Fa. ABR]

… samt: 3 bestyrelsesmedlemmer forlader samtidigt Fa. Bruun Rasmussen i dec. 2020. Hvad ved de 3 besty­rel­ses­medlemmer, som kunstbranchen (kunstkøbere / kunstsælgere) IKKE véd ? Hvad holder Fa. ABR hemmeligt for alle markedsdeltagerne ? SE & HØR 19.01.2021: Auktionsleder Jesper Bruun Rasmussen arresteret af Politiet og frosset ud af dronningen.

… samt: Stævningsmanden: De falske sjældenheds-antal fra Ottar Ertzeid og Roland Falkensson - - - og Sven Aagaard og Roberto Delzanno og Hede / Sieg og NM / SM rtc.

… samt: Rekordlav udbetaling for danefæ. Danefæ fundet fra Bøvlingbjerg af 1 mark 1548 (UNIK i He­de). Hvor meget tror du, at den danske Stat og Nationalmuseet vil underbetale den ærlige men na­i­ve finder med ?

154)  Januar 2021 / 7 x extra: Kan arvinger have et salgstab på 225.062 kr. på kun 1 uge ? To vurde­rings­ex­perter fra hhv. MIS AB og DELZANNO.SE i samme uge. ’Værdi’ november 2020 på nøjagtigt sam­me møntexemplar: SEK 5.000 hhv. 250.000. Hvilket salgssted er det økonomisk bedst for u-vi­dende arvinger at sælge hos ? NÆSTE GANG ER DET DIG*, SOM SALGSSTEDET qva sin ’gave­po­litik’ LADER TABE PENGE.

… samt: Värderingar och värdeutveckling. [af Ulf Ottosson]

155)  Januar 2021 / 8 x extra: Faglitteratur - del 82. Priseksplosion i Sverige på møntbøger. Alltime high le­vel. Dansker dirigerer det svenske marked for gammel møntlitteratur.

… samt: 20 år gamle læresætninger (fra år 2021) er stadig helt sande. "Når alle de andre kan købe og sælge i blinde, kan du også ! "

1) De fleste markedsdeltagere foretrækker at lade være med at indkøbe ’viden’.

2) De fleste markedsdeltagere foretrækker at sælge i blinde.

3) De fleste markedsdeltagere foretrækker at købe i blinde. Det gør også det hele meget mere spæn­dende ! !

156)  Januar 2021 / 9 x extra: Sådan lader auktionshusets eksperter de danske Zinck-arvinger tabe penge. Auktionshusets eksperter solgte arvestykke til DKK 7.000 for sølle DKK 688. Fa. ABR lod ar­ving­erne tabe 90 % af ’værdi’ ! Zinck arvingernes salgstab for kun 1 bog: DKK 6.312.

… samt: DU (=XYZ) har 4 muligheder til at få din ønskede research udført. Generel INFORMATION til alle markedsdeltagere: AUKTIONSHUSES SALÆRBETALTE RESEARCH / ASSISTANCE m.v.

… samt: Cheapskate markedsdeltager ZYY vil 04.2016 have MEM til at producere endnu flere af de ting, som ZYY godt kan li­de at bruge. ZYY har dog hidtil ikke betalt 1 krone til MEM for MEMs arbejder, men har købt MEMs bøger brug­te !

… samt: INFO: Honorar for udarbejdelse af 1 styk mønt­bog: DKK 3.000.000 (bog uden priser og uden extra sjældenheds-antals-udtalelser). Fastsat af Staten. Det må vi andre almindelige borgere jo så bare rette ind efter … 

… samt: Standardsvar til anmodninger fra uvidende markedsdeltagere om som gave at faa gratis viden

 

Anden litteratur:

Artiklen ”L. E. Bruuns møntsamling. Hele sandheden om ’Smørman­dens guldskat’ ", Møntsamleren nr 2, 1993, pp 35-40 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb1.htm

Artiklen ”3-mandsbestyrelsen for L. E. Bruuns samling har gjort sig selv inhabil”, Kbh. 1993 http://numisbooks.dk/info/gladsaxegymnasium/memleb2.htm


 

Vil DU i fremtiden give mønter og antikviteter - eller penge - til statsejede museer ?”

 


Tilbage til MEM forsiden