(home) (klager) (ordforklaring vedr. sjældenhed) (abonnement på "Månedens Kommentar")

 

 

SAGENS KERNE KORT

 

Den 23.10.2004 fremsætter bestyrelsesmedlemmerne i Auktionsforeningen MMAS - herunder Kaptajn Enrico Schou -  3 opdigtede (falske) beskyldninger mod et medlem, fordi medlemmet forfatter kritiske og satiriske skrifter, som bl.a. kritiserer brugen af falske sjældenheds-antals-angivelser med det formål at danne kun­stigt høje priser ved salg af sjældne mønter. Bestyrelsen anvender disse 3 beskyldninger som grund­lag til at ekskludere dette medlem. Bestyrelsen bliver gjort op­mærk­som på, at beskyldningerne er falske, og at eksklusionen er ulovlig og taber efter­føl­gen­de en byretssag om eks­klusionen.

 

I stedet for at erkende fejlen og konstatere ”Hov, ja, det var en fejl. Vi retter og gør fejlen god igen” og annullere den ulovlige eksklusion vælger bestyrelsen halsstarrigt at frem­ture i og gen­ta­ge fejlen ved over de følgende 4 år at ekskludere medlemmet indtil nu i alt 4 gan­ge, hver gang med grove procedurefejl og stadig uden saglig, gyldig og lovlig grund. Sagens lang­strakte for­løb får helt naturligt – navn­lig for personer med manglende kendskab til sagens kerne – sa­gen til at virke uoverskuelig, men sandheden er, at det er den samme fejlagtige eks­klu­si­on, som ligger til grund for hele sagen.

 

Sagen kunne til enhver tid have været tilendebragt ved blot en erkendelse af den oprindelige fejl.

 

Formentlig er der mange lignende tilfælde i landets tusindvis af andre foreninger, hvor de som sid­der på magten (dvs. bestyrelserne) på tilsvarende ulovlig vis ekskluderer menige med­lemmer, som magt­haverne af forskellig årsag ikke rigtigt kan lide. Da de fleste jævne bor­gere, der bliver udsat for sådan ulovlig ekskludering, overhovedet ikke ved, hvordan man skal kæmpe imod sådanne ulov­lige eksklusioner, vil magthaverne i langt de fleste til­fæl­de slippe af sted med ulovlighederne.

 

Af principielle grunde og til præcedensdannelse for landets tusindvis af andre foreninger har det revsende medlem i nærværende forening valgt at få statueret, at sådan ulovlig handle­må­de bør bestyrelserne helt af­holde sig fra.

 

Ved offentliggørelserne af sagsforløbet stilles samtidigt denne viden om be­kæmpelse af så­dant magtmisbrug til kendskab for alle landets 100.000-vis af menige forenings­med­lem­mer.

 

Grelbers Forlag 10.04.2007

 

En djævel: En såkaldt kværulant der har ret, er ikke en kværulant, men er derimod en rethaver.

 

 

Når man har udført forkerte handlinger /tabt krigen/ er der følgende genopretnings-stadier:

 

1)                   Man erkender allerførst sine forkerte handlinger.

2)                   Man undskylder derpå klart og utvetydigt overfor omverdenen (incl. Retten) sine forkerte handlinger.

3)                   Man udviser en så overbevisende anger, at omverdenen bibringes det indtryk, at angeren er ægte.

4)                   Man genopretter de forkerte handlinger incl. betaler krigsskadeserstatningen.

5)                   Man sikrer, at man aldrig igen udøver/kan udøve/ forkerte handlinger.

 

 

INFO: Farums tidligere bykonge og borgmester og skatteminister blev tirsdag den 10.04.2007 i Retten dømt til 2 års ubetinget fængsel for myndighedsmisbrug (:= magtmisbrug, embedsmisbrug) og mandatsvig.

Læs: http://jp.dk/indland/article55804.ece ("Juraeksperter: Dommen er lige tilpas").

 

 

 

 

 

Nedenfor ses eksklusionsreglement fra Auktionsforeningen DNF og Formand Preben Nielsen:

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm#DNFeksklusionsreglement

 

Historien om DNF Formand Preben Nielsen's udelukkelsesforsøg fra 10.04.2014:

http://numisbooks.dk/info/KrausePIRATkopiDVDpaaQXL.htm#GalsterPIRATkopi1936

 

 

Du kan læse detaillerne om, at DNFs Formand Preben Nielsen var direkte medansvarlig for indgåelsen af

den uredelige 2011-LEB-handel til DKK 6.239.750 på dette link: http://grelbersforlag.dk/info/leb8.htm#formand

 


 

 

 Dokumenter:

 

[INFO: i denne web gengivelse er der ved et antal bilag anvendt de tilsvarende bilagssider, som disse tidligere er blevet offentliggjort enten i det gule dokumentationshæfte "En Århus-historie" eller i forskellige udgaver af massemediet og nyhedsmediet "Månedens Kommentar" etc.]

 

Dokumenter/bilagsoversigt:

 

 

Bilag 1A

To styk mails af 13.09.2004 fra Enrico Schou, der er bestyrelsesmedlem i Auktionsfore­ning­en MMAS og redaktør af foreningens medlemsblad, hvori be­styrelsesmedlemmet Enrico Schou op­for­­drer (dvs. i realiteten bestiller) sag­søger til at skrive en kritisk og satirisk artikel om nogle reparti­ti­ons­mær­ker (som netop er ud­budt til salg i denne auktionsforening MMAS og i andre jyske fore­ninger).

Enrico Schou forlanger samtidigt, at hans artikelopfordring (bestilling) skal holdes hemmelig.

Bilag 1B

Kontrolforespørgselsbrev 05.10.2004 fra Grelbers Forlag ved MEM (:sagsøger) til bl.a. For­mand og be­­sty­­rel­ses­medlem i auktionsforeningen MMAS, Henning Mogensen, hvor der frem­sen­des et prøvetryk mærket ”UDKAST” med anmodning om, at HM meddeler eventuelle ind­si­gelser over for den af HMs eget med­be­sty­rel­ses­med­lem, Enrico Schou hemmeligt bestilte og helt lovlige kritiske og satiriske ar­ti­kel [Bilag 1C].

[INFO: Formand Henning Mogensen meddeler hverken an­mod­ning om korri­ge­ring­­, kommen­ta­rer eller indvendinger i øvrigt til artiklen.]

Bilag 1C

”Månedens Kommentar”, februar 2005, udgivet af Grelbers Forlag [titel: ”Bevidst auktionssvindel”].

[INFO: Sagsøgte valgte (forståeligt nok) ikke at fremlægge dette bilag for Retten i den første sag 2005-2006, BS 13-2684/2005.]

Bilag 1D

Brev af 23.10.2004 fra Formand Henning Mogensen, hvori HM meddeler, at sagsøger nu er ekskluderet af auktionsforeningen MMAS med begrundelse i 3 (falske) og udokumenterede beskyldninger, som HM har opdigtet ud af sin fri fantasi som (falskt) ’påskud’.

[INFO: opdigtet i samarbejde / i ledtog / med Enrico Schou som det senere fremgik af den afholdte retssag].

[INFO: I virkeligheden ekskluderede Formand Henning Mogensen og Enrico Schou sagsøger for den af Enrico Schou bestilte kritiske arti­kel [Bilag 1C], der alt­så sjovt nok ikke en­gang var offentliggjort på eksklusionstidspunktet 23.10.2004 ! Artiklen udkom først må­ne­der sene­re dateret februar 2005.]

[INFO: Denne den virkelige og sande eksklusionsgrund blev først oplyst ved domsforhandlingen i Retten 01.06.2006 ! ]

Bilag 1E

Brev af 23.10.2004 fra Formand Henning Mogensen, hvori HM meddeler, at auktionssælgeren af repartitionsmærkerne Herr xyz zyx Svindler nu er ekskluderet af auktionsforeningen MMAS.

Bilag 1F

Informationsblad hvor der gøres opmærksom på den principielle konse­kvens, at der er et yderligere antal identificerede personer, som sag­søg­te forening MMAS nu bliver nødt til at ekskludere.

”Månedens Kommentar”, maj 2005 extra, udgivet af Grelbers Forlag [titel: ”Stor ros til jysk møntklub”].

[INFO: Auktionsforeningen MMAS har minsandten helt undladt at foretage disse konsekvens-eksklusioner.]

Bilag 1G

Eksklusionsreglement for Auktionsforeningen MMAS" (satire), vedtaget 23.10.­2004 og første gang publi­ce­ret af Grelbers Forlag i Århus Byret 03.­2007, hvori der gøres opmærksom på de prin­ci­pi­el­le konsekvenser, der føl­ger af nogle sag­søgtes udtalelser under en jysk domsforhandling 01.06.2006.

[INFO: Forventes senere publiceret i en udgave af ”Månedens Kommentar”, udgivet af Grel­bers Forlag.]

Bilag 2

E-mail af 28.10.2004 fra sagsøger, hvori sagsøger gør opmærksom på, at de 3 beskyldninger fremsatte af Formand Henning Mogensen i Bilag 1D alle er falske. I alt 2 sider.

Bilag 3

E-mail af 05.11.2004 fra sagsøger.

Bilag 4

Brev af 12.11.2004 underskrevet af Formand Henning Mogensen, hvor HM ignorerer oplys­ningen fra sagsøger om, at Henning Mogensens 3 beskyldninger  er falske, og sagsøgte fast­hol­der eksklusio­nen.

Bilag 5

E-mail + brev af 14.11.2004 fra sagsøger med indankelse af eksklusionen til behandling på gene­ral­forsamlingen.

Bilag 6

Brev af 17.12.2004 underskrevet af Formand Henning Mogensen, hvor sag­søg­te bekræfter, at den indankede eksklusion behandles på generalfor­sam­lingen.

Bilag 7

E-mail + brev af 19.12.2004 fra sagsøger. I alt 2 sider.

Bilag 8

Dagsorden for generalforsamlingen 06.09.2005 udsendt august 2005.

Bilag 9

E-mail + brev af 23.08.2005 fra sagsøger, hvori sagsøger påklager, at den udsendte dagsorden for generalforsamlingen 06.09.2005 ikke indeholder dagsordenspunktet om eksklusion af sagsøger.

Bilag 10

E-mail af 29.08.2005 underskrevet af Formand Henning Mogensen, hvori sagsøgte bekræfter, at den udsendte dagsorden for generalforsamlingen 06.09.2005 ikke indeholder dagsordenspunktet om eksklusion.

Bilag 11

E-mail + brev af 30.08.2005 fra sagsøger med indsigelse, hvor sagsøger gør opmærksom på 3 procedurefejl udført af sagsøgte, og at generalfor­sam­lingen ikke længere lovligt kan vedtage eksklusion af sagsøger, da sagsøgte bl.a. ikke har sat eksklusionen på den udsendte dagsorden, og da sagsøgte nu har overtrådt de foreningsretslige regler og retspleje reglerne m.v. I alt 3 sider. [INFO: der kommer intet svar].

Bilag 12

Brev af 07.09.2005 underskrevet af Formand Henning Mogensen med meddelelse om, at sagsøgte alligevel har ladet generalforsamlingen 06.09.2005 vedtage at ekskludere sagsøger.

Bilag 13

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen af 06.09.2005 hvor referenten specielt omtaler, at For­mand Henning Mogensen har fremlagt sine konkrete såkaldte ’beviser’ for at sagsøger skulle eks­klu­de­res (”Den omfattende dokumentation blev godkendt af generalforsamlingen”).

[INFO: Sagsøger er ikke blevet ekskluderet ved noget skøn, men på grundlag af konkrete ’beviser’ / dokumentation]

[INFO: Disse konkrete såkaldte ’beviser’ har sagsøgte kontinuerligt nægtet at tilsende sagsøger, trods sagsøger gentagne gange har fremsat påkrav herom. Derved er sagsøger blevet forhindret i enhver rimelig og fair mulighed for at kunne forsvare sig.]

[INFO: Sagsøger har fremsat påkrav bl.a. 28.10.2004, 05.11.2004 [Bilag 3], 14.11.2004 [Bilag 5], 19.12.2004 [Bilag 7], indsigelse af 30.08.2005 [Bilag 11], stævning af 29.09.2005 [Bilag 15], replik af 21.11.2005 [Bilag 16], domsforhandling af 01.06.2006 [Bilag 17+18+19], opsummerende brev af 11.07.2006 [Bilag 20], skrivelse af 08.11.2006 til Vestre Landsret i kæresag [Bilag 25], indsigelse af 18.08.2006 [Bilag 28], indsigelse af 13.12.2006 [Bilag 36] ].

Bilag 14

udgår

Bilag 15

Sagsøgers første stævning af 29.09.2005 - BS 13-2684/2005.

Bilag 16

Sagsøgers replik af 21.11.2005 hvori sagsøgte i Retten for anden gang provo­keres til at bevise sine initierende 3 (falske) beskyldninger, der blev anvendt som (falskt) ’påskud’ til eksklusionen [se Bilag 1D].

[INFO: Sagsøgte måtte i Retten helt opgive at bevise disse 3 (falske) beskyld­ninger.]

[INFO: Sagsøgte fremlagde i hele retssagen på intet tidspunkt nogen som helst dokumentation for, at sag­sø­ger havde udført nogen ulovlig handling, der skulle begrunde eksklusion af sagsø­ger]

Bilag 17

Uddrag af partsforklaringer 01.06.2006 i sag BS 13-2684/2005 ved Århus Byret om­hand­lende eks­klu­sion af [den kritiske] sagsøger (retsudskrift).

Uddrag af dom 06.07.2006 (retsudskrift).

Bilag 18

Yderligere uddrag af partsforklaringer 01.06.2006 i sag BS 13-2684/2005 ved Århus Byret om­hand­lende eksklusion af [den kritiske] sagsøger

(stenograferet hhv. retsudskrift).

Bilag 19

Vedrørende de 2 helt nye ikke tidligere fremførte og konkrete eksklusions­grun­de:

#4) den af sagsøgte under domsforhandlingen 01.06.2006 påståede, men ikke-dokumenterede REPARTITIONS­MÆRKE­SAG om et konkret kritisk skrift [se Bilag 1C].

#5) den af sagsøgte under domsforhandlingen 01.06.2006 påståede, men ikke-dokumenterede NAVNESAG om en konkret analyse-artikel (internet-auktionssalg hos QXL).

Bilag 20

Opsummerende brev af 11.07.2006 fra sagsøger til sagsøgte efter dommen af 06.07.2006. I alt 4 sider.

[INFO: Grelbers Forlag offentliggjorde senere brevet efter først at have udført kontrolforespørgsel bl.a. hos sagsøgtes advokat, Jørgen Schouby den 06.08.2006.]

[INFO: Advokat Jørgen Schouby meddelte hverken  an­mod­ning om korri­ge­ring­­, kommen­ta­rer eller indvendinger i øvrigt]

Bilag 21

Opsummerende brev fra sagsøger efter dommen af 06.07.2006 til den an­svar­lige dirigent Georg Hansen, der trods indsigelse og trods sin deraf bedre vidende ikke havde skredet ind mod den ulovlige eksklusion af 06.09.2005.

[INFO: der kommer intet svar]

Bilag 22

Kæreskrift af 17.07.2006 vedrørende sagsomkostninger fra byretsdommen af 06.07.2006.

Bilag 23

E-mail af 08.08.2006 fra sagsøger til sagsøgtes advokat, Jørgen Schou­by, hvor der protesteres mod, at Advokat Jørgen Schouby overfor Landsretten har forsøgt at fortie, at det i Byretten er pådømt ”Eksklusionen må … anses for retsstridig …”, hvilken pådømt ulov­lig hand­ling var foretaget af Foreningen MMAS ved Formand Henning Mogensen [se Bilag 17].

Bilag 24

Replik af 14.08.2006 i kæresag ved Vestre Landsret.

Bilag 25

Skrivelse af 08.11.2006 til Vestre Landsret i kæresag.

Bilag 26

Brev af 14.08.2006 fra Formand Henning Mogensen hvor sagsøger indkaldes til den ordinære generalforsamling 05.09.2006.

[INFO: Formand Henning vil forsøge at ekskludere sagsøger for 3. gang, men undlader at sende et anklageskrift med oplysning om den be­skyld­ning, som sagsøger bliver indkaldt til at forsvare sig imod. Formand Henning nægter også endnu en gang at frem­sende sine såkaldte ’beviser’ til den anklagede sagsøger. Sagsøger forhindres derved i en­hver rimelig og fair mulighed for at kunne forsvare sig ved domsforhandlingen på generalfor­sam­lingen.]

Bilag 27

Dagsorden for generalforsamlingen 05.09.2006 udsendt august 2006.

Bilag 28

Brev af 18.08.2006 fra sagsøger med indsigelse, hvor sagsøger gør opmærksom på pro­ce­durefejl udført af sagsøgte, og at generalfor­sam­lingen ikke længere lovligt kan vedtage eksklusion af sagsøger, da sagsøgte ikke har fremsendt hverken anklageskrift eller de såkaldte ’beviser’, og da sagsøgte har overtrådt de foreningsretslige regler og retspleje reglerne m.v. I alt 2 sider. [INFO: der kommer intet svar].

Bilag 29

Brev af 06.09.2006 underskrevet af Formand Henning Mogensen med meddelelse om, at sag­søg­te alligevel har ladet generalforsamlingen 05.09.2006 vedtage at ekskludere sagsøger.

Bilag 30

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen af 05.09.2006 hvori referenten specielt omtaler, at Formand Henning Mogensen har fremlagt sine konkrete såkaldte ’beviser’ for at sagsøger skulle eks­klu­de­res (”Til gennemgang af sagen blev anvendt et omfattende skriftligt materiale”).

[INFO: Sagsøger er ikke blevet ekskluderet ved noget skøn, men på grund­lag af konkrete ’beviser’ / dokumentation]

[INFO: Disse konkrete såkaldte ’beviser’ har sagsøgte kontinuerligt nægtet at tilsende sagsøger, trods sagsøger gentagne gange har fremsat påkrav herom. Derved er sagsøger blevet forhindret i enhver rimelig og fair mulighed for at kunne forsvare sig.] [INFO: hele bestyrelsen trådte tilbage].

Bilag 31

Detailleret hændelsesforløb fra generalforsamlingen af 05.09.2006 offentliggjort af Grelbers Forlag, hvor det oplyses, at der udførtes stribevis af overtrædelser af de foreningsretslige love og regler herunder formalia krav.

Bilag 32

Yderligere detailleret hændelsesforløb fra generalforsamlingen af 05.09.2006, hvor der speci­fice­res stribevis af de foreningsretslige love og regler som blev overtrådt under general­for­sam­lings­handlingen.

”Månedens Kommentar”, 2 x extra / september 2006, udgivet af Grelbers Forlag [titel: ”Lovovertræderen”].

Bilag 33

Referat fra ekstraordinær generalforsamling af 01.10.2006, hvor det oplyses, at der ikke blev valgt nogen nye bestyrelsesmedlemmer, hvorfor foreningen nu er helt uden bestyrelse.

Bilag 34

Brev af 12.12.2006 fra ex-Formand Henning Mogensen hvor sagsøger indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling 02.01.2007.

[INFO: Ex-Formand Henning vil forsøge at ekskludere sagsøger for 4. gang, men undlader at sende et anklageskrift med oplysning om den be­skyld­ning, som sagsøger bliver indkaldt til at forsvare sig imod. Ex-Formand Henning nægter også endnu en gang at frem­sende sine såkaldte ’beviser’ til den anklagede sagsøger. Sagsøger forhindres derved i en­hver rimelig og fair mulighed for at kunne forsvare sig ved domsforhandlingen på generalfor­sam­lingen. Ex-Formand Henning demon­stre­rer altså netop ikke ”foreningens gode vilje”, som HM ellers ukorrekt skriver !]

Bilag 35

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 02.01.2007 postet 12.12.2006, hvor ex-For­mand Henning Mogensen oplyser, at ”der ikke [er] tale om nye anklagepunkter [udover de initierende, oprin­de­lige 3 (falske) anklagepunkter af 23.10.2004, som HM ikke kunne bevise i Retten]”.

Bilag 36

Brev af 13.12.2006 fra sagsøger med indsigelse, hvor sagsøger gør opmærksom på pro­ce­durefejl udført af sagsøgte, og at generalfor­sam­lingen ikke længere lovligt kan vedtage eksklusion af sagsøger, da sagsøgte ikke har fremsendt hverken anklageskrift eller de såkaldte ’beviser’, og da sagsøgte har overtrådt de foreningsretslige love og regler og retspleje reglerne m.v. I alt 2 sider. [INFO: der kommer intet svar].

Bilag 37

Følgebrev af 15.12.2006 fra Grelbers Forlag til hele den skandinaviske møntbranche, auk­ti­ons­bran­che og alle møntklubber hvor Grelbers Forlag offentliggør dokumentationshæftet ”En Århus-historie” omhandlende eksklusionssagen og retssagen.

[INFO: Grelbers Forlag havde på forhånd udført kontrol­fore­spørg­sel hos bl.a. sagsinvolverede, men der med­deltes hverken an­mod­ninger om korri­ge­ring­­, kommen­ta­rer eller indvendinger i øv­rigt.]

Bilag 38

Indsigelse af 27.12.2006 mod dagsordenens lovlighed m.v. for generalforsamlingen 02.01.2007 fra tidligere bestyrelsesmedlem i auktionsforeningen MMAS, xhalli halloz frpbzsen hvori påpeges, at foreningen ingen bestyrelse har, og såledesslet ikke er funktionsdygtig, og at generalforsamlingen dermed ikke er beslutningsdygtig bl.a. under eks­klu­sionen i dags­or­dens­punkt 2.

Bilag 39

Uddrag af en politianmeldelse af 29.12.2006 hvor ex-Formand Henning Mogensen påført sin bekræftende underskrift nu pludselig op­ly­ser til Politiet, at sag­søger i virkeligheden (really really) var blevet ekskluderet 23.10.2004 med den begrundelse, at sag­sø­ger ”altid skulle være bedrevidende og vrøvle med om alt og alle”.

[INFO: Der gøres opmærksom på, at ex-Formand Henning Mogensen altså … afgiver falsk forklaring til Politiet, idet klager ikke har oplyst de virkelige (:initierende) 3 (falske) beskyldninger / eksklusionsbegrundelser, men nu til politirapporten oplyser en helt ny og hidtil ukendt (og i øvrigt også ulovlig) eksklusionsbegrundelse #6.]

Bilag 40

Indsigelsen i brev af 13.12.2006 [Bilag 36] fra sagsøger gentages via e-mail den 31.12.2006, da Bestyrelsen for auktionsforeningen MMAS ikke har svaret på indsigelsen fra 13.12.2006.

Bestyrelsen svarede heller ikke på den gentagne indsigelse af 31.12.2006.

Bilag 41

Meddelelse fra Bestyrelsen i auktionsforeningen MMAS til sagsøger med besked om, hvilket udfald der kom på den ekstra­ordinære generalforsamling den 02.01.2007 af den af Retten 06.07.2006 pålagte genop­ta­gel­se af eksklusionssagen.

:: // :: Bestyrelsen har slet ikke sendt sådan en meddelelse :: // ::

Bilag 42

Referat fra ekstraordinær generalforsamling af 02.01.2007 offentliggjort ca. 20.02.2007, men ikke sendt til sagsøger, hvor det officielt bliver med­delt, at sag­søg­te alligevel har ladet generalforsamlingen 02.01.2007 vedtage at ekskludere sag­søger.

[INFO: Foreningen var uden bestyrelse bl.a. under eks­klu­sionen i dags­or­dens­punkt 2 og således slet ikke funktionsdygtig. Generalforsamlingen var dermed ikke beslutningsdygtig. Fore­ningen får først valgt en bestyrelse under dagsordenens punkt 5].

Bilag 43

Kontrolforespørgselsbrev af 28.02.2007 fra Grelbers Forlag ved MEM (:sagsøger) til be­­sty­­rel­ses­med­lemmerne i auktionsforeningen MMAS, hvor der fremsendes prøvetryk mærket ”UDKAST” bl.a. omhandlende hændelsesforløbet for den ekstraordinære generalforsamling 02.01.2007 med anmodning om, at bestyrelsen meddeler, såfremt bestyrelsen har nogle indsigelser at gøre.

[INFO: Bestyrelsen meddeler hverken an­mod­ning om korri­ge­ring­­, kommen­ta­rer eller ind­ven­ding­er i øvrigt til prøvetrykkene.]

Bilag 44

Detailleret hændelsesforløb fra generalforsamlingen af 02.01.2007, hvor det oplyses, at der var blevet udført stribevis af overtrædelser af de forenings­rets­lige love og regler herunder formalia krav.

Hændelsesforløbet omtaler specielt, at ex-Formand Henning Mogensen har fremviftet sine konkrete såkaldte ’beviser’ for at sagsøger skulle eks­klu­de­res (”Henning ønsker nu 02.01.2007, at den (ikke-tilstedeværende) anklagede skal ekskluderes i 2004 for i 2005 og 2006 at have ytret sig ved at forfatte nogle af disse fremviftede kritiske m.v. tekster, som bl.a. førte til, at MMAS ved Formand Henning Mogensen den 06.07.2006 i Retten blev dømt som overtrædere af de foreningsretslige love og regler og for at have udført en ulovlig eksklusion 06.09.2005”).

Offentliggjort 10.03.2007 i massemediet ”Månedens Kommentar”, dateret januar 2007, udgivet af Grelbers Forlag [titel: ”Führer Henning fortsætter igen igen”].

[INFO: Sagsøger er ikke blevet ekskluderet ved noget skøn, men på grundlag af konkrete ’beviser’ / dokumentation]

[INFO: Disse konkrete såkaldte ’beviser’ har sagsøgte kontinuerligt nægtet at tilsende sagsøger, trods sag­sø­ger gentagne gange har fremsat påkrav her­om. Derved er sagsøger blevet forhindret i enhver ri­melig og fair mu­lig­hed for at kunne forsvare sig.]

[INFO: Grelbers Forlag offentliggjorde hændelsesforløbet den 10.03.2007 efter først at have ud­ført kontrol­fore­spørg­sel bl.a. hos sagsøgte den 28.02.2007 [se Bilag 43] ].

[INFO: Sagsøgte meddelte hverken an­mod­ning om korri­ge­ring­­, kommen­ta­rer eller indvendinger i øvrigt]

Bilag 45

Brev af 01.03.2007 fra sagsøger til de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer hvor der bliver varslet stæv­ning grundet den nye, ulovlige eksklusion af 02.01.2007.

[INFO: der kommer intet svar]

Bilag 46

Bestyrelsesmedlem John Bøhm returnerer ulæst brevene foreningens forhold vedrørende [konvoluttens indhold: bl.a. Bilag 43+44+45]

Bilag 47-50

Presseomtale om sagsøgers indsats for at afsløre og få stoppet sjæl­den­heds-antals snyderierne i auktions- og mønt- branchen. [Bilag 47 + 48 + 49 + 50]

Bilag 51-52

Et uddrag af modtagne skriftlige læserkommentarer.

Trykt i ”Månedens Kommentar” august 2006 og februar 2007.

Bilag 53

Informationsblad om at den svenske afdeling af Thomas Høiland Auk­ti­o­ner A/S nu i no­vem­ber 2006 har besluttet ikke mere at ville vildlede og snyde byderne og køberne med falske sjældenheds-antal.

”Månedens Kommentar”, december 2006, udgivet af Grelbers Forlag [titel: ”Flot gjort   ... eller Stor ros til auktionshus ... del 2”].

Bilag 54

Ordforklaring af svære ord - Politikens Synonymordbog, 8. udg., Kbh. 1982.

Bilag 55

Vedtægter for auktionsforeningen MMAS gældende i perioden 02.09.2003-02.01.2007.

Bilag 56

De forskellige adresser som Auktionsforeningen MMAS i sit medlemsblad helt officielt oplyser, at foreningen kan kontaktes gennem.

Bilag 57

Uddrag fra den juridiske webside Retssal.dk hvor det oplyses, at ”Ethvert af en forenings medlemmer har ret til at blive behandlet ens” hvilken ”ligheds­grund­sætning gælder også de mindre populære medlemmer i en forening”.

Yderligere oplyses det, at ”eksklusion indtræder … når  … medlem[met] får underretning.”

Sagsøgte har pr. stævningsdatoen stadig end­nu ikke givet underretning til sagsøger om eksklusionen [se Bilag 41]. Derimod gav bestyrelsen cirka den 20.02.2007 underretning til foreningens medlemskreds [se Bilag 42].

  

 

 

 

 

FALSKBESKYLDER

Standretter, Tudefjæs

Kaptajn Enrico Schou, Tølløse

 

Kilde: MMAS blad nr. 306, januar 2003, p. 8, fotograf: uoplyst.

 

Sprogofficersforvaltningsofficer i Forsvarets Personeltjeneste på Holmen, Søminegraven 0, Bygning 24, Ny­holm, 1439 København K,

FPT-PF221@mil.dk .

 

 

 

FORENINGSNYDT

 

Mönt- og Medaille-samler­for­eningen i Aarhus Stift


 

INFO: Hverken Officer i For­sva­ret, Enrico Schou, eller For­mand Henning Mo­gen­sen be­stred i Ret­ten det fak­tum, at in­gen af dem er i stand til at be­vi­se deres fælles 3 (falske) beskyldninger af 23.10.2004, som initieren­de blev anvendt som eksklusions­grund­laget.

 

De sagsøgte vovede ikke en­gang at besvare provokationen.

 

FALSKBESKYLDER

Standretter, Tudefjæs

Betjent Henning Mogensen, Trige

 

[fotograf: uoplyst] gengivet fra

www.biology.au.dk

 

Ansat fra 01.10.2001 i et fleksjob

på Aarhus Universitet AU

som en art ’pedel’ med officiel jobbeskrivelse:

udøver ’forefaldende arbejde’ og har ’ikke no­gen for­mel ud­dan­nel­se af relevans for jobbet’.

Tidligere postbud. henning.mogensen@biology.au.dk

 

Svar til flere: Nej, de to ærede gentlemen og bestyrelsesmedlemmer afbildet ovenfor blev skam IKKE af Retten den 06.07.2006 frifundet for den 23.10.2004 i fællesskab at have opdigtet og fremsat deres 3 initierende (falske) beskyldninger mod den sagesløse sagsøger [læs nærmere her].

 


 

(Læs den publicerede tilhørende uddybning:  

http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen1doemt.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen2.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen3.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen4.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen5.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen6klynk.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen7.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen8staevnet.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen9politifrikendteGrelbersForlag.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen10politifrikendteGrelbersForlag.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen11oproeriMMAS.htm

og http://grelbersforlag.dk/info/lovovertraederen11ekstermineret.htm

 

 

Læs også det tilhørende 48 siders dokumentationshæfte om denne sag og retssag: "En Århus-historie fra H.C. Andersen 200-året" (2. rev. udgave 2006 - om ytringsfriheden og magtmisbrugeres stupiditet og fald og retslige domfældelse) [uploades snarest] [foto]

 

ærbødigst


Tilbage til MEM forsiden